Криминално Общество

Организация на пожарната безопасност в населените места при настъпване на есенно-зимния сезон

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик С настъпването на есенно-зимния сезон пожарната опасност рязко се увеличава. Опасността идва от това, че масово започват да се използват отоплителни уреди. Какво трябва да знаят фирмите, ведомствата и частните стопани с цел недопускане на пожари през есеннозимния сезон и създаване на условия за успешно пожарогасене от дежурните смени на РСПБЗН-Пазарджик.Всеки ръководител е длъжен да изготви заповед съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с която да определи местата и помещенията за монтиране /включване/ на отоплителни и нагревателни уреди и съответните отговорници. Необходимо е да се извърши проверка за състоянието на ел. инсталации където ще се включват ел. печки. Забранява се използването на нестандартни и технически неизправни ел. уреди. Необходимо е да се използват само стандартни ел. предпазители оразмерени за съответните ел. консуматори. Акумулиращите печки е необходимо да са отделени на самостоятелен токов кръг.

На не малко места се използват отоплителни печки с твърдо гориво. Преди монтирането е необходимо да се извърши проверка за състоянието на комините. Печките трябва да се зареждат само сутрин, а сгурта да се изхвърля в негорими съдове отстоящи на безопасни разстояния от сгради и съоражения. Забранява се разпалването на печки с твърдо гориво с леснозапалими или горими течности.

Помещенията в които ще се използват газови печки трябва да имат естествена вентилация. Преди поставянето им същите да се проверяват за тяхната техническа изправност. Забранява се използването на газови печки в сутеренни помещения и нестандартни газови отоплителни уреди- плочи /пити/ директно монтирани върху туристически газови бутилки. Същите нямат необходимата защита при изгасване на пламъка и продължават да изпускат газ в помещението, като в такива случаи се създава взривоопасна концентрация и при евентуална искра се получава взрив.

Отоплителните уреди трябва да отстоят на разстояния определени от завода производител от горими конструкции и материали. Там където това е невъзможно, е необходимо да се поставят защитни екрани.

Във фирмите и ведомствата е необходимо да се създаде организация за почистване и опесачаване на пътищата до противопожарните водоизточници – противопожарни хидранти, водоеми, помпи за противопожарни нужди и др., като целта е бързото им откриване и лесен достъп за противопожарните автомобили. Пожаротехническите средства за гасене, пожарните хидранти и водоеми е необходимо да се подготвят за работа при отрицателни температури.

Не малко пожари възникват през отоплителният сезон и в частните домове. Основна причина се явява небрежността. А тя се проявява най-често в: оставяне без родителски контрол на деца вкъщи с включени отоплителни или нагревателни уреди; претоварване на електрическата мрежа; сушене на дрехи върху акумулиращи печки или в непосредствена близост до други отоплителни уреди; оставянето на газови бутилки до отоплителни или нагревателни уреди; разпалването на печки с твърдо гориво с леснозапалими или горими течности; неизправност в комина или непочистен такъв.

РСПБЗН-Пазарджик предупреждава, че предварително взетите мерки са гаранция за недопускане на пожари.

м. Ноември 2019 г.                                                                                                                                                                                                                 РСПБЗН–Пазарджик

Коментари