Институции

Опростяват се административни процедури по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Измененията и допълненията са във връзка с изпълнението на одобрения План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса с цел оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните вещества.

 

Предвижда се при издаване, промяна и подновяване на лицензни за дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да отпадне изискването за предоставяне на документи, свързани с обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и представянето на копия на разрешения, издадени от Изпълнителната агенция по лекарствата. Отпада и изискването за представяне на документ за липса на повдигнати обвинения за умишлено престъпление от общ характер при издаване на лицензии. От значение е обстоятелството, дали е налице влязла в сила присъда за такова престъпление, което се доказва със свидетелство за съдимост на съответното лице. Отпада също така изискването за представяне на копие от разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, тъй като в МВР се поддържа публичен регистър за издадените разрешения.

Проектът предвижда намаляване на сроковете за издаване, подновяване и промяна на лицензии за дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от 60 дни на 50 дни.

Въвежда се изискване за водене на публични регистри за издадените лицензии и разрешения, в съответствие с изискванията от Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

С проекта се въвежда административно-наказателна отговорност за нарушаване на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

В резултат от прилагането на законопроекта се очаква облекчаване на потребителите на административните услуги, уредени в закона, съкращаване на времето и разходите за работа на администрацията и създаване на предпоставки за поетапно въвеждане на комплексно административно обслужване. Ще се постигне и оптимизиране на контрола при използването на наркотични вещества, в резултат на което се очаква да се предотвратят и намалеят случаите на нарушения.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари