Институции

Оповестиха на резултатите от реализацията на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ на Община Пазарджик

След санирането
Написано от ПЗИНФО
В община Пазарджик се проведе пресконференция за оповестяване на резултатите от реализацията на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ на Община Пазарджик

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.). Той е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване енергийната ефективност и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция. Както и подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В процеса на реализация на проекта в 21 многофамилни жилищни сгради

бяха извършени строително-монтажни работи, свързани с внедряване на енерго-спестяващи мерки, които водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите, в т.ч. топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покрив), подмяна на дограма, подмяна на стълбищно осветление и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

В резултат на изпълнението на проекта ще се подобри обликът на градската среда, подобрени са експлоатационните характеристики на многофамилните жилищни сгради, като в тях са осигурени по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда.

С прилагането на мерките за енергийна ефективност се постига

и намаляване на годишното потребление на първична енергия и на емисиите на парникови газове, което, освен икономически ефект за живущите в обновените сгради, има и безспорен екологичен ефект за всички граждани.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Коментари