Институции Общество

Окончателно: В Панагюрище ще има нови избори за кмет

Написано от ПЗИНФО

ВАС се произнесе по две касационни жалби срещу решението на Административен съд Пазарджик резултатът от втория тур на изборите за кмет на община Панагюрище да бъде отменен заради нарушения. Това решение бе обжалвано от Желязко Гагов, посочен за спечелил с 28 гласа разика и Общинската избирателна комисия.

По делото е подаден писмен отговор на Н. Белишки, чрез процесуалния представител адвокат Стефанов, в който се поддържа правилност на решението на първата инстанция и искане да бъде оставено в сила.

Ето какво пише в решението:

Върховният административен съд, четвърто отделение като взе предвид разпоредбите на чл.218 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, приема за установено следното:

Касационните жалби са допустими като подадени в срок и от надлежни страни. Тъй като оплакванията им, доводите и исканията са идентични, следва да бъдат заедно разгледани по същество.

Предмет на контрол пред първата инстанция е бил обявен избор за кмет – Ж. Гогов, на община Панагюрище на втори тур, проведен на 5.11.2023г., обективиран в решение №138-МИ от 6.11.2023г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище. Съдът е разгледал подробно всички оплаквания в жалбата, събрал е поисканите доказателства, извършил е и лично преброяване на бюлетини и е извел фактическия извод за допуснати съществени нарушения на изборните правила в изборна секция СИК №132000025, които опорочават прекия избор на втори тур. Констатирал е и допълнителни нарушения в действията на изборната администрация и в останалите оспорени избирателни секции, но е посочил, че тези нарушения сами по себе си не могат да доведат до промяна на изборния резултат. Поради което е извел правния извод за недействителност на обявения от общинската избирателна комисия резултат за избор на кмет на втори тур на 5.11.2023г. на проведените избори.

Решението е правилно. Не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, съдебният акт е надлежно и подробно обоснован и е приложен правилно материалния закон.

Оплакванията в касационните жалби се свеждат до неправилно приложение на разпоредбата на чл.459 ал.7 от Изборния кодекс, преценката на съда за направените доказателствени искания и недопускане на доказателства за приобщаване. Тези възражения на касаторите не могат да бъдат споделени.

На първо място, видно от подадената жалба пред първата инстанция, е направено подробно оспорване на избора на втори тур като са описани подробно и надлежно всички секции, в които, според жалбоподателя пред първата инстанция, са били констатирани от него нарушения. С особено подробен акцент за секция №132000025.

На второ място следва да се подчертае, че разликата между двамата кандидата за кмет на община Панагюрище е само 28 гласа, при пряк избор на втори тур.

Следователно, в рамките на разпоредбата на чл.459 ал.1 от Изборния кодекс, съдът е бил длъжен да допусне, прецени и разгледа всички възражения и свързаните с тях процесуални възможности за доказване. С определение №1624 от 13.11.2023 година по адм. дело №1121 по описа за 2023 година на Административен съд Пазарджик, съдът е допуснал за разглеждане жалбата, конституирал е страните, насрочено е делото в задължителните срокове по чл.459 от Изборния кодекс и е дал подробни и надлежни указания на страните, спазвайки разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, както за разпределението на доказателствената тежест, така и за задължителното служебно начало при разглеждане и произнасяне на дела в административното производство. С определение №1625 от същата дата 13.11.2023 година е отхвърлено искане за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение за избор. В съдебното заседание на 17.11.2023 година са извършени всички следващите се процесуални действия – подробни доклад, становища на страните, приемане на доказателства, допускане на доказателствени искания. Констатирани са множество задрасквания и поправяния на оспорения протокол на СИК 25. По делото е приобщено заключение от 20.11.2023г. на вещо лице, с констатации за допуснати нарушения в определени секции и в съдебното заседание на 21.11.2023 година, спазвайки разпоредбите на чл.459 ал.6 от Изборния кодекс, съдът е приел заключението и е пристъпил към собственоръчен фактически оглед на чувал от спорната секция №25. Направени са подробни и надлежно вписани фактически констатации – липса на изборни бюлетини, липса на печат на секцията и ненадлежно опаковане, в разрез с методическите указания на Централната избирателна комисия, нарушения при плик 2, извън чувал на секция 25 и са извършени подробни констатации относно намерените бюлетини. В съдебното заседание на 22.11.2023 година е направено отново констатиране от съда на спорни бюлетини, включително и на тези в плик с надпис „Недействителни“. Направени са от съда и лични фактически констатации относно протокол за избирателна секция №132000025. Допуснати са и до разпит свидетели относно начина на опаковане, съхранение и предаване на бюлетините. Въз основа на всички допуснати и събрани доказателства, съдът е констатирал в подробно описание, допуснати съществени нарушения на изборните правила като е цитирал надлежно и подробно дадените от Централната избирателна комисия указания във връзка с фактическото провеждане на избора чрез организация на изборния процес стъпка по стъпка. Констатирани са нарушения относно опаковането и предаването на изборните книжа и материали от СИК..25 на Общинската избирателна комисия и общинската администрация за втория тур на изборите – завързване с канап, поставяне на плик извън чувала, частично полагане на подписи, поставяне / по погрешка/ на бюлетини и изборни книжа извън чувала – в торба с дръжки, не в него. При отварянето на чувала е констатирано, че не се съдържат бюлетини, чернови на протоколите и други изборни книжа, а папка с надпис 132000025, без други отбелязвания с всякакви указания и празни бланки, празен плик, разкъсан хартиен плик и всякакви други установени и отбелязани изрично от първата инстанция нарушения. Такива са установени изрично и при втория чувал. Установени са нарушения при спорни 18 бюлетини, за които съдът подробно е описал точните неизправности. Нарушено е и съдържанието на плик 2 с надпис „Недействителни бюлетини на кмет на община“ – целостта му, облепването и др. Съдът много подробно е описал и нарушенията при самия протокол – извършени са поправки и задрасквания в нарушение на чл.441 ал.2 от Изборния кодекс. Предвид тези всички съвкупно нарушения съдът е извел правилен извод за допуснато нарушение на изборното законодателство, което налага отмяна на избора за кмет на втори тур на 5.11.2023г. на община Панагюрище.

Няма допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, по смисъла на чл.209 т.3 пр.2 от Административнопроцесуалния кодекс, налагащи отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане. Съдът последователно в изпълнение на служебните си процесуални задължения е разгледал, допуснал и анализирал събраните доказателства, няма допуснати нарушения при процесуалните срокове и преценките. Всяко процесуално действие е обективирано в разпореждане или изрично мотивирано определение, което да даде възможност на страните да съобразят своето процесуално поведение при събиране на доказателства, оспорването им или допускане на други. Правилно е отказано преглеждане на видеонаблюдението, предвид личната проверка на бюлетините и протоколите, пликовете и всякаква друга документация от най-спорната секция.

Не са допуснати никакви нарушения и на разпоредбата на чл.459 ал.7 от Изборния кодекс. Тя, предвид принципа на процесуална бързина при разглеждане на спорове по този кодекс, е предвидила разглеждането само на обстоятелства, заявени в жалбата, подадена до първата инстанция. Тълкуването, което дават касаторите не може да бъде споделено. Тази първоначално подадена жалба само очертава грубите рамки на първоинстанционния процес, за да се предотврати необоснованото разширяване и добавяне на нови и нови други, които да удължат съдебния контрол. Но тези първоначални рамки, както в случая, само очертават възможностите за съдебна проверка, като посочване на секциите, в които се твърди, че има допуснати нарушения, но не ограничават вида оспорване или допълнително искани доказателства или извършване на определени процесуални действия, свързани с едно такова оспорване.

В конкретния случай няма никакво съмнение и спор кои резултати в секции се оспорват и в тази връзка в изпълнение на всички разпоредби на АПК и Изборния кодекс, съдът е допуснал всякакви доказателства и сам е извършил определени действия на проверка. Тези процесуални действия по проверка на най-спорната секция, правилно е прието, че няма нужда от специални знания. Обикновеното преброяване на бюлетини и констатирането лично от съдията-докладчик, в присъствие на страните, на наличие или не на задрасквания, други отбелязвания или некоректно поставяне на знака по закон, със химикал със син цвят, е най-сериозната гаранция за проверка на оспорвания резултат. За преброяване на бюлетините, независимо от техния брой, при такава малка разлика в община като Панагюрище, само 18 бр. е задължителна проверката лично от съда. Още повече като гаранция за невъзможност отново да се третират от други лица, било то и вещи лица. Не е съществено процесуално нарушение назначаване на експертиза, предвид улеснението, което носи заключението на вещо лице, но в настоящия случай съдът е направил много повече – лично, в присъствие на страните и техните процесуални представители е направил проверка на всички изборни книжа в спорната секция 25.

Напълно неоснователни са оплакванията в касационната жалба за недопустимост на исканията за повторно преброяване и проверка на спорните секции. Напълно се споделят мотивите в посочените в касационните жалби съдебни решения, но същите следва да бъдат само отбелязани в светлината на конкретните спорни казуси, неприложими като фактология в настоящия спор. В конкретния случай правилна е преценката на първата инстанция както на изложените спорни обстоятелства, така и за необходимите процесуални действия, допустими доказателства и доказателствени искания. Първоинстанционният съд е съдебната инстанция по същество, при която се правят всички възражения, искания, представят се доказателства и се правят фактическите установявания, предвид забраната по чл.219 и чл.220 от Административнопроцесуалния кодекс касационната инстанция да прави такива в касационното производство. Тълкуването, че не следва да се допускат, събират е преценяват доказателства поради разпоредбата на чл.459 ал.7 от Изборния кодекс, е недопустимо стеснително и препятства упражняването на процесуалните права на всяка от страните, стремяща се да докаже твърденията си по всякакъв начин.

При установените от съда нарушения на Изборния кодекс, правилно е приетото, че е налице опорочаване на изборния процес, което налага отмяна на обявения избор. Само като допълнение следва да се отбележи, че констатираните от експертизата допуснати нарушения наистина сами по себе си не могат да променят изборния резултат, но допълнени към вече констатираните сериозни нарушения в секция 25 само допринасят към вече изведения извод за опорочен избор на втори тур за кмет в община Панагюрище.

Предвид всички изложени съображения, няма правно основание по чл;.209 т.3 от Административнопроцесуалния кодекс, което да наложи отмяна на съдебното решение. Следва и съгласно чл.221 ал.2 пр.2 от АПК, да бъде направено препращане към мотивите на първата инстанция, които изцяло се следва да бъдат споделени.

Решението като правилно следва да бъде оставено в сила. На ответника Н. Белишки се следват разноски за тази инстанция. Претенцията е за заплащане на адвокатски хонорар в размер на 3600 лв. Направено е възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Предвид фактическата и правна сложност на делото, процесуалното поведение на страната, както и размера на адвокатското възнаграждение, не може да се приеме направеното възражение за прекомерност и разноските следва да бъдат присъдени в претендирания размер – всеки от касаторите да заплати по 1800 лв. на ответника.

По изложените съображения и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №727 от 27.11.2023г., постановено по адм. дело №1121 от 2023 година на Административен съд Пазарджик.

ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Панагюрище да заплати на Н. Белишки, гр. Панагюрище сумата 1800 лв. разноски за тази инстанция, представляващи адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Ж. Гагов, гр. Панагюрище да заплати на Н. Белишки, гр. Панагюрище сумата 1800 лв. разноски за тази инстанция, представляващи адвокатско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Коментари