Институции

Общинската епизоотична комисия с мерки за нодуларния дерматит

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ ПО ЕДРИТЕ ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ.

1. Забранява се провеждането на пазари и изложби за живи животни на територията на Община Пазарджик – считано от 15.04.2016 год. .

2. Забранява се предвижването на възприемчиви за Заразен нодуларен дерматит едри преживни животни, с изключение на тези предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектициди. Предвижването се извършва след подадено заявление в областната дерекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – гр. Пазарджик, като клането да се извършва само в определени кланници на територията на област Пазарджик – считано от 15.04.2016 год..

Превозните средства, в които се превозват животните, да са третирани с позволени инсектициди и препарати с репелентно действие след адекватното им почистване и дезинфекция на мястото на натоварването на животните.

3. Задължения на собствениците /ползвателите на животновъдни обекти /ЖО/за отглеждане на едри преживни животни:

В срок до 21.04.2016 год. да декларират в Кметството отглежданите от тях едри преживни животни;

Собственици на умрели или принудително евтанизирани животни в резултат на потвърдено заболяване от  Заразен нодуларен дерматит по едрите преживни, не декларирали в Кметството отглежданите от тях едри преживни животни в горепосоченият срок не подлежат на обезщетение;

-Не сключилите договор с практикуващ ветеринарен лекар, да сключат такъв в срок до 22.04.2016 г.;

Животните да се изкарват на паша от 08.00.ч. до 19.00 ч.;

Забранява се пашата на животните в часовете с активен    летеж на куликоиди от 19.00ч. до 08.00 ч.;

Всички животни отглеждани пасищно да се третират с препарати с репелентно действие;

– Ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване, да извършат девастация на същите;

– Извършват периодична обработка на оборно отглежданите животни с препарати с репелентно действие;

Извършват дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на едри преживни животни, местата за съхранение на торовата маса и местата за водопои;

-Осигурят   добро ниво на мерките за био-сигурност на фермите/не допускането на кръвосмучещи насекоми/;

– Осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС;

– Спазват плановете за дезинфекция и дератизация на помещенията в обекта;

– Съхраняват труповете на умрели животни в изолирани/закрити помещения до тяхното обезвреждане;

         – При констатиране на заболели животни с клинични признаци на заболяването, да сигнализират обслужващият ги ветеринарен лекар;

Не закупуват едри преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства; 

При работа с инсекицидни средства трябва да се спазват правила и се вземат предпазни мерки преди започване на работа, по време на работа и след работа с тях. Работи се с дезинфекциона техника(механични и моторни гръбни пръскачки, специализирани видове автодезинфекциона техника-тип Харди,ВДМ и др.) и лични предпазни средства. Вземат се мерки за опазване на околната среда, предпазване на пчели и риби от отравяне, условия за безопасно съхранение и транспортиране, противопожарни мерки, мерки за оказване на първа помощ в случай на поглъщане или вдишване и други.

На обзщетение за умрели животни в резултат на потвърдено заболяване от  Заразен нодуларен дерматит по едрите преживни подлежат само собственици на животни с регистриран животновъден обект и индентифицирани животни в системата на БАБХ, и предали трупа на животното за обезвреждане и декларирали в Кметството отглежданите от тях едри преживни животни в срок до 21.04.2016 год..

Мерките са приетите на заседание на Общинската епизоотична комисия проведено на 15.04. 2016 год. и са задължителни и тяхното изпълнение се контролира от съответните отговорни институции и длъжностни лица.

 

 

Коментари