Институции

Общинската болница във Велинград обяви конкурс за началници на отделение

Написано от ПЗИНФО

МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД БУЛ.”СЪЕДИНЕНИЕ” № 49

email: mbal_velingrad@mail.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

„МБАЛ-Велинград“ ЕООД, гр.Велинград, бул.“Съединение“ № 49, тел. 0359/5-34-09, на основание чл. 90, във вр. чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведение, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД и в изпълнение на Заповед № 120 / 09.09.2021 г. на Управителя на „МБАЛ -Велинград“ ЕООД.

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Началник отделение“ в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД при условията на трудов договор за срок от 3 /три/ години за следните отделения:

 1. Отделение по вътрешни болести;

 2. Отделение по педиатрия;

 3. Отделение по нервни болести;

 4. Отделение по акушерство и гинекология;

 5. Отделение по хирургия;

 6. Отделение по ортопедия и травматология;

 7. Отделение по анестезиология и интензивно лечение;

 8. Отделение по хемодиализа;

 9. Отделение по образна диагностика;

 10. Клинична лаборатория;

 11. Микробиологична лаборатория;

 12. Клинична патология.

МЯСТО НА РАБОТА:

МБАЛ-Велинград” ЕООД, гр. Велинград, бул. „Съединене” № 49

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;

 2. Да имат придобита специалност по профила на конкретното отделение, съответно лаборатория, за което кандидатстват;

 3. Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

 4. Да са психически здрави;

 5. Да са физически здрави до степен позволяваща им да изпълняват изискванията за длъжността;

 6. Членство в БЛС;

 7. Да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията;

 8. Да не са навършили пенсионна възраст.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

по документи, оценка на представената разработка и чрез събеседване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;

 2. Професионална биография;

 3. Копие от документ за самоличност;

 4. Копие от диплома за завършено висше образование „Магистър по медицина”;

 5. Копие от диплома за придобита специалност-съответстваща на профила на отделението;

 6. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

 7. Медицинско свидетелство, издадено не по-късно от 1(един) месец преди датата на обявяване на конкурса;

 8. Удостоверение за членство в БЛС;

 9. Свидетелство за съдимост-оригинал;

 10. Други документи доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция и други;

 11. Документи удостоверяващи получени научни степени и научни звания;

 12. Медицинско удостоверение, удостоверяващо че лицето е психически здраво;

ВСЕКИ КАНДИДАТ ПРЕДСТАВЯ В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК:

Разработка на темата: „Развитие на отделението/лабораторията в тригодишен период в условията на нарастващата конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс, чрез повишаване на икономическата ефективност на звеното. Провеждане на политики на ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението. Програма за обучение и повишаване на професионалната квалификация на персонала. Въвеждане на иновации в лечебния и управленски план на работа на отделението“.

МЯСТО, СРОК НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се приемат в „Администрация” – личен състав на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД, всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа от 10.09.2021 год. до 10.10.2021 год.(включително). Ако срокът изтича в неработен ден за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

ПРЕДИ подаване на документите кандидатите имат право да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Началник отделение„ в деловодството на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД“ ЕООД от 9:00 до 15:00 часа от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите.

Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи описани в настоящите правила се подават в непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на конкурса, името и адреса на участника и се завеждат в „Администрация”-личен състав на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД.

В този плик се поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис:

– „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие

и

-„Плик 2” – съдържащ писмената разработка.

На основание чл. 91, ал. 3 от КТ, длъжностните характеристики за конкурсните длъжности и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат от „Администрация” – личен състав на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

I-ви етап: Проверка на представените документи;

II-ри етап: Оценка на представента разработка по темата;

III-ти етап: Събеседване.

Управителят на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД със своя Заповед определя комисия, която да провери документите на кандидатите и допуска до конкурса всички, които отговарят на обявените изисквания.

Комисията се състои от 5 човека, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.

Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за не разгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

Проверка на представените документи:

В седемдневен срок след изтичане на срока за представянето на документите членовете на комисията разглеждат постъпилите документи за участие в конкурса, за което съставят протокол, след което писмено уведомяват допуснатите кандидати до II-ри етап, включително чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Управителя на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

Оценка на представената разработка по темата:

В 10 (десет) дневен срок след писменото уведомяване за допускане до участие в конкурса, комисията оценява всека една от представените разработки по зададената тема.

Допускане до събеседване:

До събеседването се допускат кандидати получили оценка на представената разработка на темата не по-ниска от много добър 4,50.

Оценката се формира въз основа на следните критерии:

-степен на реална приложимост на поставените цели в разработката на темата;

-съответствие с нормативната уредба;

-съответствие на формулираните цели и задачи с вида на болницата и с предмета на дейност;

-съответствие на разработената тема с обективното състояние на болницата;

Кандидатите постигнали оценка на разработката не по-ниска от много добър 4,50 се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването.

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на болницата в съответствие с политиката й, както и заложеното в бизнес задачата.

2. Степен на познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на болницата;

3. Способност да планират и вземат управленски решения.

При провеждане на събеседването членовете на конкурсната комисия задават едни и същи въпроси на всички кандидати, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидата се счита успешно издържал събеседването.

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори.

Оценката получена от разработката на програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6.

Класиране на кандидатите:

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по-ниска от мн. добър 4,50. Комисията обобщава получените резултати и предлага на управителя на болницата да утвърди, класиралият се на първо място кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3(три) дневен срок от провеждането му.

В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и предлага за одобрение от управителя решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници.

В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50 или няма подадени кандидатури управителят на болницата прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по същия ред.

За информация: тел.: 0893 663 938 /Деловодство/.

Коментари