Институции

Общините се грижат добре за чистотата на пътните си мрежи, отчитат проверки на РИОСВ през май и юни

Пазарджик В резултат на засилен контрол на РИОСВ, общините в област Пазарджик подобриха значително чистотата на общинската пътна мрежа. На много от местата със замърсявания, регистрирани при предишни проверки, не е установено изхвърляне на отпадъци. Мерките, предприети от общините дават добри и трайни резултати.

 

През юни много от общините изпълниха препоръката на РИОСВ-Пазарджик да публикуват „зелен“ телефон, на който гражданите да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъци, както и на предложения за подобрявяане на политиките по отпадъците.

В резултат от извършената контролна дейност, депото за неопасни производствени отпадъци на „Завод за хартия – Белово”АД, гр. Белово е в процедура по закриване. Дадени са задължителни предписания със срок и отговорник за ускоряване и изпълнение на всички дейности по закриването му.

Като постигнат ефект от контролната и разяснителна дейност РИОСВ-Пазарджик отчита стриктна отчетност на дейностите с отпадъци, сключени договори за предаване и приемане на такива, издадени сертификати и декларации за произход на отпадъци от черни и цветни метали. /РИОСВ/

Коментари