Институции

Община Пазарджик стартира проект „Патронажна грижа+“

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик стартира проект „Патронажна грижа + в община Пазарджик“    по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Продължителност на проекта от 05.07.2021г. до 05.07.2022г.

Обща стойност на проекта е 455 172,48 лева, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез ЕСФ .

От 24.06. 2021 г. започва кандидатстване и подбор на персонал за предоставяни на услугата „Патронажна грижа +“ по изброените позиции :  

1.  Домашен помощник – 38 щ. бройки,  заетост до 8 часа на ден; Степен на завършено образование – основно; Образователно-квалификационна степен –  не се изисква; С предимство ще са кандидатите преминали курс на  обучение за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ по Компонент 2 и Компонент 4.

Кратко описание на длъжността: поддържане на лична хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо);

– поддържане на хигиена в помещението, което потребителя обитава (спалня, кухня, баня, тоалетна);

–  закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;

– съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;

– оказване на помощ при хранене;

– съдействие при закупуване на лекарства предписани от личния лекар и оказване на помощ при прием.

– оказване на помощ при придвижване в дома и съпровождане извън него;

2. Медицинска сестра – 2 щ. бройки,  заетост до 8 часа на ден; Степен на завършено образование – висше/полувисше; Специалност –  медицинска сестра; Професионален опит – 3 години.

Кратко описание на длъжността: Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; Полагане на медицински и здравни грижи и дейности, според потребностите на всяко от лицата; Манипулации за лечение на здравословни проблеми; Оказване на спешни и други дейности.

3.  Психолог – 2 щ. бройки, заетост до 4 часа/ден; Степен на завършено образование – бакалавър или магистър; Специалност –  психология; Професионален опит – 1 години.

Кратко описание на длъжността: Предоставяне на психологическа подкрепа и психологическо консултиране на лицата от целевите групи по проекта. Подкрепа при  идентифициране на проблеми при кризисни ситуации, конфликти, демотивация, загуба и други. Насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти. Участва в дейността по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги.

4.  Социален работник – 2 щ. бройки, заетост до 4 часа/ден; Степен на завършено образование – средно;; Професионален опит – над 2 години.

 Кратко описание на длъжността: съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);

б) административна помощ – съдействие за изготвяне необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и или изписване от болница; попълване и подаване на данъчни декларации, попълване и подаване на заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до Д „СП” или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗИХУ;

в) оказване на съдействие за организиране на свободно време за потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти;

г) консултиране по социални въпроси, свързани с  правата на потребителите.

д) доставка на храна и хранителни продукти от първа необходимост, вкл. лекарства

 

Начин на провеждане на конкурса :

  • първи етап – подбор по документи
  • втори етап – събеседване

Необходими документи за кандидатстване:

   Начин  на провеждане на подбора:

– Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност;

  • Събеседване с всеки кандидат.

 

   Място за подаване на документите:

Класирането на одобрените кандидати ще бъде обявявано на таблото за обяви и съобщения във фоайето на  Община Пазарджик.

Документите на кандидатите се  подават в сградата на Община Пазарджик, Център за информация и услуги, гише „Социални дейности“ и на електронна поща: bm_osdu_pz@abv.bg

Информация и документи за кандидатстване можете да получите в сградата на Община Пазарджик с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ №2., Център за информация и услуги  или на сайта на Община Пазарджик

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден

тел: 034 402 352

Коментари