Институции

Община Пазарджик: Реализирането на Западния околовръстен път зависи единствено от МРРБ и АПИ

Написано от ПЗИНФО

От Община Пазарджик разпространиха отговор до народния представител Петър Куленски относно Западния околовръстен път- проект, който бе спрян преди 2 години и не бе подновен. Тези 24 месеца са изгубено време, в което този ключов проект е стопиран. В писмото подробно е описана процедурата до обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, която бе прекратена от първото служебно правителство през 2021 г. Община Пазарджик е предоставила Идеен проект, която местната институция е изготвила за своя сметка след споразумение с АПИ. И до момента няма яснота, защо процедурата по избор на изпълнител не е подновена.

ДО

Г-Н ПЕТЪР КУЛEНСКИ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Западен обходен път на гр. Пазарджик е проект от изключително значение за град Пазарджик и трасето на същия е резервирано в одобрения през 2020 г. Общ Устройствен план на община Пазарджик. Обходът се явява част от републикански път II-37, осигуряващ връзка с път I-8 и АМ „Тракия“. Независимо от своето ключово значение за града поради факта, че е част от републиканската пътна мрежа реализацията му зависи изключително и само Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ и подчинената му Агенция пътна инфраструктура /АПИ/. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на териториите /ЗУТ/, чл.124а, чл.141, чл.145 и чл. 148 по отношение на републиканските пътища разрешението за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/, съгласуване на идейни, технически и работни проекти, издаване на Разрешение за строеж се извършват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Независимо от горното и водени от разбирането, че реализирането на този важен за града проект е възможно само с общи усилия на всички заинтересувани институции Община Пазарджик е сключила на 26.06.2020 г. Споразумение с АПИ по силата на което се ангажира да изготви за своя сметка Идеен проект, който да представи за последващо съгласуване и процедиране от страна на АПИ. Този си ангажимент Общината е изпълнила като на 19.11.2020 г. е предоставила Идеен проект за обект „Западен обходен път на гр. Пазарджик по етапи: Етап I – участък от бул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Любен Боянов“ с дължина 1540 м; Етап II – участък от път II-37 „Джурово – Пазарджик – Доспат“ до бул. „Ал. Стамболийски“ с дължина 1628 м и Етап III – участък от ул. „Любен Боянов“ до път II-37 „Джурово – Пазарджик – Доспат“ с дължина 1780 м“.

В резултат на извършените дейности през м. Март 2021 г. АПИ обявява обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект „Западен обход на гр. Пазарджик, от км 123+000 до км 128+900“, която е прекратена в мандата на служебното правителство с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на изискванията и условията на тръжната процедура.

Необяснимо е защо след това прекратяване АПИ не е обявила отново тази процедура, каквато е нормалната практика!

Горната информация многократно публично е оповестявана от Община Пазарджик и би следвало да Ви е известна с оглед на активната Ви обществена дейност.

Отчитайки значимостта на този проект за гражданите на град Пазарджик, Ви призовавам в качеството Ви на народен представител, вместо да задавате формални въпроси към МРРБ, и то в две последователни Народни събрания, отговорите, на които да интерпретирате в социалните мрежи, да положите реални усилия за реализирането на Западен обходен път на град Пазарджик.

С уважение,

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

Коментари