Институции Култура

Община Пазарджик обяви конкурс за нов главен художествен ръководител на Ансамбъл Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Очаква се кандидатите да представят писмено разработена концепция за развитие на Ансамбъл за народни песни и танци – Пазарджик за срок от четири години. Концепцията следва да съдържа: визия за мястото на Ансамбъла сред останалите културни институти и организации в общината, региона и страната; стратегия за творческото развитие на Ансамбъла с подробен план за първата година; обновяване и обогатяване на фолклорния репертоар и формите на дейност; популяризиране на създадения творчески продукт и участие в публични изяви с местен, национален и международен характер;

Ще бъде очаквано съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Ансамбълът с демографски и културни особености, традиции и тенденции;  организационна структура и начини за нейното реформиране и оптимизиране, виждане за кадровото осигуряване и развитие на кадрите; политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;

Допълнителен фокус кандидатите трябва да представят върху възможности за увеличаване и разширяване аудиторията на фолклорния ансамбъл, подход за финансово управление на ансамбъла и възможности за набиране на допълнителни средства и алтернативно финансиране

Пълният набор от изисквания за подаване на кандидатури може да бъде открит на: https://pazardzhik.bg/bg/karieri/konkurs-za-dlazhnostta-glaven-hudozhestven-rakovoditel-na-ansambal-za-narodni-pesni-i-tantsi-pazardzhik

Коментари