Институции

Общината стартира проект за бившите асфалтови площадки в к-с „Марица“

Пазарджик Десет нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) с предназначение жилищно строителство, търговия и услуги предвижда стартиралият проект на Община Пазарджик в комплекс „Марица“. Кметът Тодор Попов съобщи че той се отнася за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1366,1376, за търговски услуги, паркинг и трафопост в кв. 413в по действащия план на гр.Пазарджик.

 

Територията, обект на проекта, обхваща терена на „Бившите асфалтови площадки”, намиращ се извън парковото пространство в комплекс „Марица”. С Плана за регулация имотът се разделя и се обособяват 10 нови УПИ с отреждане за „Жилищно строителство, търговия и услуги”, както и уширения за паркинги от към улица „Васил Априлов”. С План за застрояване за новообособените УПИ се предвижда средноетажно свободностоящо и сключено застрояване с височина до 15 м (5 етажа) и магазини под тях с височина до 3,5 м , при параметри за зона „Жилищно строителство”- План за застрояване – 80 %, План за озеленяване – 20 % и Кинт. – 2.0, съгласно означенията на приложения проект.

Имотите са с площ от 840 кв.м до 1300 кв.м и застроена площ от около 460 кв.м.

Коментари