Общество

Обществена поръчка по „Хоризонт 2020“

През месец юни 2015г. Община Пазарджик сключи Договор за обществена паръчка с предмет „Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Провеждане на специализирани и групови обучения“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Осигуряване на хотелско настаняване, хранене и зали за обучения за изпълнение на изнесените обучения“ ” по проект „ХОРИЗОНТ 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.2  „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

ПРОЕКТ:                                         ХОРИЗОНТ 2020

ДОГОВОР ЗА БФП                       № М13-22-128/29.07.2014

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:          162 741, 00 лв.

НАЧАЛНА ДАТА:                          29.07.2014 г.

КРАЙНА ДАТА:                             29.07.2015 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ:                         ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

В изпълнение на Обществената поръчката през този месец бяха обучени 100 броя служители от Общината . Обучението, заложено като Обучение №3  с два Модула: „Информационна обезпеченост на организацията“ и „Обществени и граждански компетентности беше изнесено и се проведе в к.к Пампорово, съгласно заложеното по проекта.

Служителите придобиха знания относно:

  1. Работа с информационни източници и нормативна уредба;
  2. Вербална и невербална комуникация;
  3. Боравене с информация и структуриране на комуникационните процеси за подобряване на координацията;
  4. Ефективни канали за доставка на информация.
  5. Механизми за комуникация в организацията – между отдел/отдел и служител/служител
  6. Правила за работа с цел избягване на пренатовареност, грешки и максимална ефективност;
  7. Разрешаване на ситуации на стрес, депресии и неефективност, лични кризисни ситуации;
  8. Медиация – разрешаване на спорове и конфликтни ситуации – вътрешен и външен план; Инициативност; Взаимопомощ, сътрудничество и организация

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Хоризонт 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № М13-22-128/29.07.2014г, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2  „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментари