Общество

Обучения в ИПА по проект „Хоризонт 2020“

През месец май 2015г. в ИПА- гр. София /Института по публична администрация/ бяха обучени  4 броя служители от Община Пазарджик, по проект „ХОРИЗОНТ 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.2  „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

ПРОЕКТ:                                         ХОРИЗОНТ 2020

ДОГОВОР ЗА БФП                           № М13-22-128/29.07.2014

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:      162 741, 00 лв.

НАЧАЛНА ДАТА:                                   29.07.2014 г.

КРАЙНА ДАТА:                           29.07.2015 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ:                         ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Темата  на обучението беше: Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF) – прилагане на европейския опит и практика в България.

Бяха  предоставени информация и знания за CAF /Общата рамка за оценка/ като съвременен европейски модел за подобряване управлението на публичната администрация. Бяха анализирани  възможностите и начините на прилагане на европейския модел CAF в структурите на българската публична администрация. Обсъдени бяха  добри практики в прилагането на модел CAF в европейските страни и в България.

______________________________________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Хоризонт 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № М13-22-128/29.07.2014г, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2  „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Коментари