Криминално Общество

Образователната програма „Отворени съдилища и прокуратури“ продължава

Пленумът на ВСС реши да продължи Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, като одобри Споразумение за сътрудничество с Министерство на образованието и науката и Концепция на Програмата.

 

Образователната програма бе успешно реализирана в продължение на две учебни години (в периода  2014 г. – 2016 г.) от ВСС съвместно с МОН. В Пазарджик участие в нея от самото начало взема Гимназия „Ив. С. Аксаков“.

Програмата стартира като пилотна през 2014 г., в изпълнение на решение на ВСС по протокол №34/23.07.2014г., съгласно което бяха одобрени Концепция за провеждане на Пилотната образователна програма сред учениците с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България и Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката относно реализирането й. Досега споразуменията бяха сключвани за срок от една учебна година, като с оглед постигане на устойчивост и развитие на Програмата, Пленумът на ВСС реши Споразумението да се сключи за срок от пет години, а Концепцията да се актуализира при необходимост.

Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” беше проведена в рамките на учебната програма по „Етика и право” за X клас сред ученици от 27 пилотни училища от градовете, в които има окръжни съдилища и окръжни прокуратури, вкл. гр. София.

Поради големия интерес от страна на участниците и отчетените положителни резултати при изпълнението на Програмата, с решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. същата бе продължена и успешно надградена през учебната 2015/2016 година. Концепцията за провеждането на Програмата бе актуализирана и допълнена, като една от основните й цели е реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика.

На проведеното на 20.05.2016 г. заседание на 43-то Народно събрание, по време на парламентарен контрол Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, е отчела Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” като добра практика и една от трите основни насоки, по които Министерството на образованието и науката работи за формиране на правна култура сред учениците като граждани на Република България.

През учебната 2015/2016 г. беше увеличен броят на участниците, като Програмата обхвана административните съдилища, районните съдилища и прокуратури за разлика от Пилотната програма, в която участваха само окръжни съдилища и окръжни прокуратури. През изминалата учебна година сред участниците от страна на органите на съдебната власт бяха административните съдилища, а лекционният курс беше насочен към всички ученици от гимназиалния курс VIII – XII клас и беше включен в учебното съдържание на часовете по „Етика и право” и „Часа на класа”.

Лекторите от органите на съдебната власт бяха магистрати и съдебни служители, които участваха доброволно и безвъзмездно в Програмата.

ВСС

Коментари