Институции

Областта ни е на 7-мо място в страната по население

Общият коефициент на възрастова зависимост (население под и над трудоспособна възраст) в област Пазарджик към 31.12.2018 г. е 55.5%, показват данни на  Отдел "Статистически изследвания – Пазарджик". Спрямо предходната, 2017 г. коефициентът е по-висок с малко над процент.  От данните е видно, че в края на предходната година населението на областта е 255 479 души, което я поставя на 7-мо място в страната. От тях в трудоспособна възраст са 152 968. Година по-рано в трудоспособна възраст са били малко над 155 хиляди жители на областта. Статистиката показва също намаление на населението с областта с 2 486 души, или с 1%. Продължава и друг негативен процес – този на остаряване на населението, който се изразява в увеличение на дела на лицата на 65 и повече навършени години. в края на 2018 г. те са 52 523, или 20.6% от населението в областта. Нарастването спрямо предходната година е с 0.4 процентни пункта. По-силно този процес е изразен сред жените. Техният относителен дял в тази категория е 24.2%, а на мъжете – 16.7%, като разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете, показва статистиката. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години  най-висок в областите Видин (29.6%) и Габрово (27.3%), а най-нисък в столицата и Варна, където е под 19%. Общо за ЕС относителният дял на възрастното население е под 20%. В осем страни, вкл. България, е по-висок.

Статистиката, въпреки че не показва положителен естествен прираст, показва, че областта е малко над средния за страната коефициент при подрастващите. Към края на 2018 г. децата до 15 години са 38 618, или 15.1% от общия брой на населението в областта, докато за страната показателят е 14.4%.

В отчетния период населените места в България са 5 256 – 257 градове и 4 999 села. Без население са 164, а в 1 193, или в 22.7%, живеят от 1 до 49 души, вкл. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живее 34.4% от населението на страната. Страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 84 865 души, а най-голяма е област София (столица) – 1 328 120 души (19.0%).

Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.3%). 

Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2018 г. спрямо 2017 г. – съответно с 0.2 и 1.2%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2.4%, Монтана и Враца – по 1.9%.

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 73 общини с население под 6 000 души живеят едва 4.0% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.3% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 328 120), следвана от общините Пловдив (346 893) и Варна (345 369). Най-малката община е Трекляно – 758 души.

Към края на 2018 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В пет населени места, или в 4.3% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

В края на 2018 г. в градовете живеят 160 414 души, или 62.8% от населението на областта, а в селата – 95 065 или 37.2%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 86% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 473 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 107 505 души (42.1%).

Коментари