Институции Общество

Областният управител на Пазарджик даде разрешение на кмета на община Велинград да сключи договор за обществен превоз без конкурс

Написано от ПЗИНФО

С оглед спешно осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на община Велинград, Областният управител Иван Васев разреши възлагането на обществения превоз в община Велинград без конкурс до провеждането на такъв.

Постъпила е молба от Кмета на община Велинград с искане на основание чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, да бъде дадено разрешение за предприемане на спешна мярка от община Велинград –пряко да възложи обществения превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Велинград.

Сключеният договор за обществен превоз между Община Велинград и „Чепино автотранспорт – ЕООД“ – Велинград, който е удължен с анекс с 50% (5 години) ще изтече на 15.01.2022 г.

В искането си община Велинград твърди, че е предприела действия по обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници, която към 15.01.2022 г. няма да е финализирана

Със Заповед №ТУ-2/04.01.2022 г. на Областния управител на Пазарджик се дава разрешение за срок от 12 месеца, превозите по маршрутните разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми, квота на община Велинград, да бъдат възложени пряко от Кмета на община Велинград, до финализиране процедурата за възлагане на превозите, считано от датата на влизане в сила на заповедта.

Обект на договорът са 5 броя градски автобусни линии във Велинград, както и междуселищни линии от гр. Велинград до: с. Света Петка, с. Цветино, с. Кръстава, с. Грашево, с. Дорково, гр. Пазарджик, гр. Пловдив и гр. София.

Коментари