Институции

Областният върна за ново обсъждане решение на ОбС Лесичово и отмени две заповеди на кмета на община Белово

Областният управител Гинче Караминова върна за ново обсъждане незаконосъобразно решение на Общински съвет Лесичово. С решението се дава съгласие за промяна от публична в частна общинска собственост на два имота, в които са разположени читалище, детска площадка и поща в землището на с. Боримечково, община Лесичово, което противоречи на разпоредбите на Закона за общинската собственост.

 

Публична собственост са имотите, предназначени  за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. За да се обявят от Общинския съвет за частна общинска собственост посочените по-горе недвижими имоти – публична общинска собственост трябва да са престанали да имат предназначението си. Общински съвет Лесичово не е доказал наличието на законоустановени предпоставки за промяна на статута на имотите и в момента те задоволяват обществени потребности от местно значение.

Отменени от областния управител са и две незаконосъобразни заповеди на кмета на община Белово, касаещи провеждането на търг за продажба на имоти частна общинска собственост. Като орган упражняващ контрол относно дейността на кметовете на общини и общинските съвети, областният управител на Пазарджик е сезиран от Агенция за държавна финансова инспекция за установени нарушения, след извършена  финансова инспекция на община Белово.

Заповедите на областния управител са публикувани на интернет страницата на областна администрация Пазарджик.

Коментари