Институции

Областният върна две решения на ОбС – Ракитово

Пазарджик, Ракитово Две решения на Общински съвет Ракитово са върнати за ново обсъждане от Областния управител на Пазарджик Трендафил Величков. Незаконосъобразните Решения н касаят изменение и допълнение на две общински наредби – Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ракитово.

 

Със свои Заповеди от днес 07.01.2016г., областният управител на Пазарджик Трендафил Величков връща за ново обсъждане двете незаконосъобразни решения на общински съвет Ракитово, приети на заседание проведено на 22.12.2015г.

 Така взетите решения са незаконосъобразни, поради следните съображения:

Нарушен е чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, който предвижда, че преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Към Решенията на Общинския съвет не са приложени мотиви, които налагат промяна в двете Наредби. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗНА мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. В случая нито едно от предвидените в чл. 28, ал. 2 от ЗНА изисквания не е налице и проектите за решения не е следвало изобщо да се обсъждат от Общинския съвет.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане решения не влизат в сила и следва да бъдат разгледани от Общински съвет Ракитово в 14-дневен срок от получаването на Заповедите на областния управител.

Областна администрация Пазарджик

Коментари