Институции

Областната Комисия по заетост одобри 132 работни места по Регионалната програма за заетост и обучение на област Пазарджик

На заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие беше обсъдена и одобрена регионалната програма за заетост и обучение на област Пазарджик 2016. Областният управител Гинче Караминова председателства заседанието, на което присъстваха представители на Р

 

егионална служба по заетостта – Пловдив, петте Бюра по труда в областта, представители на всички общини и на организации на работодателите и синдикатите. Регионалната програма на област Пазарджик е разработена от специално назначена от областния управител комисия. Главният секретар на областна администрация Светлан Карталов представи разработената регионална програма, която обединява общо 13 предложения – по едно от 12-те общини в област Пазарджик и едно на областна администрация.

За срок от шест месеца, в област Пазарджик ще бъдат назначени на работа общо 132 лица (79 на пълен 8-часов и 53 на непълен 6-часов работен ден). Размерът на определените финансови средства за област Пазарджик е 342 166 лв. Програмата ще стартира на 15 октомври тази година и ще продължи до 31 март 2017г.

Регионалната програма за заетост на област Пазарджик 2016 е насочена към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (вкл. от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Основни дейности и работни места, на които ще се наемат безработните лица са ремонтно-възстановителни работи и поддръжка на улична пътна мрежа в населените места. Поддръжка на паркови територии, включително гробищни паркове. Поддръжка на административни сгради, сгради и зали за културни мероприятия и прилежащи паркови пространства. Благоустрояване на пешеходни зони в населените места. Работа в кухня – домашен социален патронаж.

Разработената Регионална програма за заетост на област Пазарджик 2016 предстои да бъде утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

Коментари