Институции Култура

НСИ обяви данни за културата в област Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио -телевизионната програмна дейност  и производството на филми.

  1. Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи (сценичните изкуства)   и библиотеките.

  • Музеи

Към 31.12.2023 г. в област Пазарджик функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2023 г. музеите в областта са посетени от 173 497 посетители, като 1 761 от тях са  чужденци, а 21 527 от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2022 г. общият брой посетители се е увеличил с 8.4%. Регистрирано е и увеличение на чуждестранните посетители – с 177 (виж фиг.1).

Към 31.12.2023 г. наличността на фондовите единици в музеите на област Пазарджик е 213 918, като 35 896 от тях са електронни.

Персоналът на музеите през 2023 г. в областта е 116 души, като в сравнение с 2022 г. нараства с 4 бройки или с 3.6%.

Фиг. 1. Посещения в музеите в област Пазарджик

  • Сценични изкуства

През 2023 г. в действащите 2 театъра в област Пазарджик са организирани общо 456 представления, посетени от 83 670 зрители.

През 2023 г. в област Пазарджик са развивали дейност 2 музикални колектива. Представленията на тези колективи са 101, а посещенията – 122 656.

  • Библиотеки

През 2023 г. в област Пазарджик броят на библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година. Общият фонд към 31.12.2023 г. се състои от 290 246 библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други.

Регистрираните читатели са 5 922, като 1 028 от тях са с висше образование, а 3 459 са деца. Заетият библиотечен фонд е 105 309 библиотечни единици.

  1. Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио и телевизионната програмна дейност.

През 2023 г. в област Пазарджик няма функциониращо регистрирано и лицензирано радио.

2.1. Кина

През 2023 г. в област Пазарджик са прожектирани 109 филма, а броят на прожекциите е 2 898. Според националността филмите се разпределят, както следва: 7 български, 23 европейски, 75 от САЩ и 4 от други страни. Броят на зрителите през годината е 43 375.

2.2. Телевизионна програмна дейност

През 2023 г. в област Пазарджик има регистрирани и лицензирани два български телевизионни оператора, което е с един повече от предходната година. Предаванията общо за 2023 г. са 9 264 часа.

Коментари