Институции

Нов съдия в Административен съд Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

На тържествена церемония във Върховния административен съд, в присъствието на председателя на ВАС Георги Чолаков и и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик Десислава Кривиралчева, съдия Ева Пелова-Трифонова встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик.

В резултат на проведен конкурс, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 42, т. 11.16.4. от заседание, проведено на 08.11.2022 г. Ева Пелова-Трифонова – съдия в Софийския районен съд е повишена в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик.

Съдия Пелова-Трифонова е завършила висше образование по специалността „Право“ в Нов български университет. Има повече от 22 години юридически стаж. В началото на кариерата си работи като следовател в Окръжна следствена служба – Плевен и Окръжна софийска следствена служба, а последните 16 години е съдия в Софийския районен съд. Има опит и в административното правораздаване, тъй като от месец октомври 2020 г. до повишаването ѝ в длъжност е била командирована в Административен съд – София-град.

Коментари