Общество

Нови 23 км обезопасени проводници за царския орел

През 2017 г. „Електроразпределение Юг“ изгради нови 23 км изолирани проводници в рамките на проекта „Живот за царския орел“ (Life for safe grid)

Проектът “Живот за царския орел“ (LIFE 12/NAT/BG/000572) се реализира в  осем специално защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ на територията на Югоизточна България.  Дългосрочната цел е да се увеличи популацията на царския орел в страната, като се намали конфликтът между птиците и въздушните електропроводи.

 

През 2017 г. в общините Елхово и Тополовград „Електроразпределение Юг“  (част от EVN България) продължи дейностите, свързани с изграждането на 43 км подземна кабелна мрежа. В резултат на това от разпределителната мрежа ще отпаднат около 50 км опасни за царския орел въздушни електропроводи, чийто демонтаж предстои през 2018 г.

На територията на същите общини, като част от техническите дейности по проекта, въздушна мрежа от голи проводници се заменя с т.нар. ПАС система (система от изолирани проводници). През изминалата година са изградени 23 км от тази система. В началото на 2018 г. ще бъдат завършени последните 4 км, което представлява сериозно предизвикателство предвид разположението на мрежата по поречието на р. Тунджа.

Друга техническа дейност, изпълнявана в рамките на проекта, е обезопасяването на електрически стълбове. До края на 2017 г. на териториите на общините Сливен и Ямбол са монтирани изолации на 742 стълба. Целта на тази мярка е да се премахне опасността от загиване на птиците при контакт с тоководещи елементи от електроразпределителната мрежа. Дейността продължава и през 2018 г. с обезопасяването на над 1000 стълба на териториите на общините Елхово и Тополовград.

С цел осведоменост на местното население и посетителите, в близост до изградени по проекта съоръжения през 2017 г. бяха монтирани 12 информационни табели. Те представят основните цели на проекта, както и природозащитните и техническите дейности, свързани с опазването на царския орел.

Коментари