Политика

Нови правила в ЕС намаляват бюрокрацията, свързана с официалните документи

Европейският парламент прие днес регламента, предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС.

 

С новия регламент ще се сложи край на редица бюрократични процедури:

  • официалните документи (например удостоверенията за раждане, брак и липса на съдебно минало), издадени в държава от Съюза, трябва да бъдат приемани като автентични в останалите държави членки, без да е необходимо да имат печат за автентичност (апостил);
  • премахва се и задължението за гражданите да представят във всички случаи заверено копие и заверен превод на своите официални документи. За да се избегне нуждата от такъв превод, гражданите могат също да използват многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода;
  • в регламента са предвидени защитни мерки срещу измамите: ако получаващият документа орган има основателни съмнения за неговата автентичност, той ще може да направи проверка в издалия го орган в съответната друга държава чрез съществуващата ИТ платформа — Информационната система за вътрешния пазар.

В срок от две години и половина от влизането в сила на регламента държавите членки трябва да приемат всички мерки, необходими за безпроблемното му прилагане.

Коментари