Институции Общество

Национално представяне на „Малка книга за големи добротворци”

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик представи „Малка книга за големи добротворци” – издание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ пред участниците в Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Форумът се провежда днес и утре в Пловдив и е организиран от Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив.

Директорът на дирекция „Образование и култура” Гергана Табакова и секретарят на Комисията Бисерка Трайкова запознаха участниците във форума със съдържанието на книгата и целта на издаването й, както и с мнения на учители, които са работили с помагалото през миналата учебна година. „Малка книга за големи добротворци” бе предоставена на всички четвъртокласници в Община Пазарджик.

В срещата се включиха експерти, началници на отдели и директорите на дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините, заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности, председатели и членове на комисии в общинските съвети, ангажирани с провеждането на политики в тези важни за населението дейности, доставчици на социални услуги в общините.

Коментари