Институции

Най-после изграждането на Депото започна

Пазарджик

В местността „Баира“ в землището на с. Алеко Константиново, след 10-годишно чакане най-сетне бе направена първа копка за изграждането на  Клетка 1 на регионално депо за неопасни отпадъци.

На церемонията присъстваха представители на строителния надзор, изпълнителя, на общините, които ще депонират отпадъци на новото депо.

С решение на възложителя – Община Пазарджик за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”” е обявено ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София. В него влизат фирмите „Каро Трейдинг” ООД и унгарската „Келет – УТ”, която се представлява от пазарджишката фирма „Строймонтаж”. Предложената Обща цена за изпълнение на поръчката е: 15 989 293,87 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 429 календарни дни. Божидар Роев, изп.директор на „Каро Трейдинг” гарантира, че ще бъде направено всичко възможно този срок да бъде изпълнен.

В същото време вр.и.д. кмет на община Пазарджик сподели през какви перипетии премина проектът за депото през последните години, за да се стигне до днешния ден.

smetishte_pazardjik1

Това сметище скоро ще отиде в историята

Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1, се изгражда в землището на с. Алеко Константиново, в рамките на определената, която е с площ 347,637 дка. Имотът е публична общинска собственост, на Община Пазарджик. В  действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, на 12 кm южно от град Пазарджик, на 1 km югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 km южно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, местност “Баира”. Разглежданата площадка е извън населените места. До площадката се достига по второкласен републикански път от гр.Пазарджик за гр.Пещера – отбивката за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

Площта за изграждане на новото Регионално депо за не опасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 m2 и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка. При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и др. спомагателни съоръжения. Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа,  резервоар за ПП-нужди, изгребна яма  – всички на обща площ около 50 дка. Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда.

На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически съоръжения – помпена станция за осигуряване на необходимия напор на водата за питейно-битови и технологични нужди, както и площадкови водопровод и канализация, площадкови ел. мрежи  и електропроводи, като захранването на консуматорите в Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик ще става от нов трафопост.

Коментари