Общество

Над 72% от населението в област Пазарджик е икономически активно

Написано от ПЗИНФО

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

 

·        През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Пазарджик са 100.9 хил., или 72.5% от населението на същата възраст.

 

  • Общият брой на заетите лица достига 99.2 хил., или 51.4% от населението на 15 и повече навършени години.

 

  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.8 хиляди.

 

  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 68.9% (74.7% за мъжете и 8% за жените).

 

  • Коефициентът на заетост за възрастова група 55 – 64 навършени години достига 68.1%.

 

  • Броят на безработните лица е 1 хиляди.

 

·       Коефициентът на безработица е 4.8%.

 

  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 38.2 хил., от които 15.8 хил. са мъже и 22.4 хил. са жени.

 

  • Броят на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години с висше образование е 16.6 хил., със средно – 4 хил. и с основно и по-ниско образование – 15.8 хиляди.

 

  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 15 – 64 навършени години при лицата с висше образование е 89.8%, за лицата със средно образование – 76.5% и за лицата с основно и по-ниско образование – 42.0%.

 

 

 

 

 

 

Коментари