Институции Общество

Над 170 младежи от Пазарджик се обучиха по проект „Ние се движим“

Проведоха се Обучения с над 176 младежи на възраст от 15 до 29 г. по проект „Ние се движим“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик.

Обученията се осъществиха в теоретични, практически и информационни модули. Темите бяха свързани с видове прояви на агресия и зависимости, кибертормоз и връзката им с кибер зависимостта, точки на намеса, методите за превенция.

Целта на проекта е създаване на условия и повишаване на интереса на младите хора към спорта чрез:

  • Обучения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости;
  • Седмица на спорта за младежи;
  • Спортен лагер за младежи;
  • Организиране на Кръгла маса;
  • Издаване на книжка за превенция на агресията и зависимостите чрез спорт.

Проект „Ние се движим“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт” по договор № 25-00-32/06.06.2019 г. с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2019 г., Направление 3 към Министерство на младежта и спорта.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект «НИЕ СЕ ДВИЖИМ», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари