Общество

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда”

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини и обединени детски комплекси. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието им, оригиалността на идеите и цялостното им оформление.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС е 15.02.2016 г. за училища, ДГ и ОДК и до 26.02.2016 г. за общини и кметства.  Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 08.04.2016 г. на интернет страниците на МОСВ и на ПУДООС. Крайната дата за реализация на дейностите по кампанията е 30.10.2016г. В класирането няма да бъдат включвани проекти, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2014г. и 2015 г.

РИОСВ Пазарджик

РИОСВ Пазарджик

Коментари