Общество

Младежки прилив в Лесичово

Написано от ПЗИНФО

Лесичово

В края на месец февруари приключи изпълнението на Проект „Младежки прилив”.  се финансира от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта 2016-2020 г. Водеща организация е Сдружение „Център за обучение и услуги”, а партньор – Община Лесичово, където бяха реализирани и проектните дейности.

Целта на проекта бе да се развият ключови умения и компетенции у младите хора за по-успешно развитие на техния личностен и професионален потенциал и за интегриране на пазара на труда.

В рамките на проекта беще направено проучване на потребностите и интересите на младите хора в община Лесичово на възраст от 15 до 29 години. Проведоха се 3 фокус-групи в селата Лесичово, Калугерово и Церово и един младежки дискусионен форум. Предложенията на младежите за развитието на населените места в общината бяха оформени в манифест, а 15 младежки лидери,  идентифицирани и избрани на форума, преминаха обучение. Проведе се застъпническа кампания, част от която бе и заключително събитие по проекта – хепънинг.

На финала на проекта бе регистрирана организация на младите хора в община Лесичово – Сдружение „Младежка инициатива за развитие”. Основните й цели са повишаване квалификацията и уменията на младежите и подпомагане на тяхната личностна реализация, както и социална интеграция на младежите в неравностойно положение.

Проектът създаде възможност за диалог между младите и местната власт, институциите и гражданските организации на територията на община Лесичово, предпоставка за увеличаване ролята и активността на младото поколение в този район.

Коментари