Общество

Мисия: Борба с ранните ромски бракове

Пазарджик Как да работим заедно? Това беше основната тема срещата между представители на Сдружение „Фонд за социални перспективи“ и представители на медиите. Целта на обучението по Проект „Мисия РАЗВИТИЕ“ е изграждане на умения за съвместна работа и приоритетите в общото сътрудничество.

Доброволците от Сдружението споделиха един от акцентите от работата си – ефективни начини за борба с ранните ромски съжителства. Проблем, с който са ангажирани и медиите. От ранни съжителства и бременност са застрашени голяма част от младежите в ромската общност, поради битуващите им културни традиции и обичаи. Ранните „бракове” водят след себе си редица негативни последствия като риск за живота и здравето, отпадане от училище, социална изолация и други, споделиха от Сдружението.

Като положителен пример беше посочена проведена с ромските младежи в с. Говедаре среща. С тях е разговарял фамилен терапевт, а те са споделили своя житейски опит. Разговорът ги е провокирал да осмислят последствията от ранни бракове и ранна бременност.

Сдружението планира в бъдеще да продължи с организирането на срещи с младежи от ромските общности в региона.

Сдружение „Фонд за социални перспективи” – гр. Пазарджик  е  нова организация, продукт от усилията на доброволци, обединени от стремежа да подкрепят деца, младежи и семейства от уязвими групи.  Проект „Мисия РАЗВИТИЕ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2010 – 2014г., е първият проект, който печели и реализира сдружението.  Проектът се реализира в рамките на 7 месеца, като в него са включени редица дейности, насочени към развиване капацитета на организацията и разпознаването й от страна на други институции/организации, медии  и представители от целевите групи.

Коментари