Институции Политика

Министерски съвет даде съгласие за продажба на имоти, собственост на МБАЛ – Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Министерският съвет прие също Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение – недвижими имоти, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик. „МБАЛ – Пазарджик“ АД е лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представляват поземлени имоти и сгради, които не се ползват за дейността на дружеството. Същите генерират разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имотите чрез продажба.

Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със Закона за лечебните заведения и Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Коментари