Политика

Министерският съвет прие решение за учредяване право на строеж върху имоти за изграждане на язовир „Яденица”

Написано от ПЗИНФО

Министерският съвет реши да бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж върху 55 поземлени имота публична държавна собственост в полза на „Национална електрическа компания“ ЕАД за изграждане на националния обект язовир „Яденица“ като част от Хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“.Имотите, върху които ще се изгради язовир „Яденица” се намират в общините Белово и Велинград (област Пазарджик) и са с предоставени права за управление на Министерство на енергетиката.

Хидрокомплексът заедно с Помпено-акумулиращата водноелектрическа централа „Чаира“ е стратегически за националната сигурност на България обект. Той е сред приоритетните проекти за осигуряване на балансиращи мощности за енергийната система на страната.

С цел повишаване ефективността на комплекса е предвидено увеличаване обема на долния изравнител на съоръжението чрез изграждане на язовир „Яденица“ на нивото на язовир „Чаира“ и свързването им с напорна деривация. Тази система от скачени съдове ще позволи прехвърлянето на води по гравитачен път от единия резервоар към другия, което ще увеличи обема на долния резервоар на ПАВЕЦ „Чаира“ с 9 млн. куб м (от 5.6 млн. куб м. на 14.6 млн. куб м).

Така централата ще премине от дневен към седмичен режим на изравняване на водните обеми и възможност за работа в пълна генераторна мощност в продължение на 20 часа (от 8,5 часа в момента) и 22,5 часа – в помпен режим (от 11 часа към настоящия момент).

Реализацията на проект „Яденица” е започнала през 1994 г. и се осъществява от НЕК ЕАД. За да продължи изграждането на проекта следва да бъде издадено разрешение за строеж, за което е необходимо в полза на НЕК ЕАД да бъде учредено възмездно право на строеж.

Решението на правителството не налага допълнителни разходи/трансфери или други плащания за сметка на държавния бюджет./МС/

Коментари