Институции

Меморандум за сътрудничество подписаха областният управител на Пазарджик и ректорът на медицински университет Пловдив

Пазарджик

В световния ден на здравето и професионален празник на работещите в системата на здравеопазването, областният управител на Пазарджик Трендафил Величков и ректорът на Медицински университет Пловдив, проф.д-р Стефан Костянев, подписаха меморандум за сътрудничество, в който двете страни декларират и обединяват усилията си за създаването на Филиал на Медицински университет – Пловдив в град Пазарджик.

Филиалът ще бъде териториално изнесена структура на Медицински университет – Пловдив по смисъла на чл.26в от Закона за висшето образование. Филиалът се създава в област Пазарджик, в която липсва съответна на него университетска структура, за да удовлетвори потребностите от обучение в професионално направление “Здравни грижи” по специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” (образователно-квалификационна степен “бакалавър”) и специалност “Рехабилитатор” (образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”).

Областна администрация Пазарджик ще предостави за ползване на Медицински университет – Пловдив, подходяща материално-техническа база, представляваща комплекс имоти публична държавна собственост, намиращи се в сградата на бившия Педагогически колеж в Пазарджик. Предвижда се към Филиала да бъда създаден Съвет на настоятелите, в който ще бъдат включени дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации от област Пазарджик, представители на студентския съвет и на Министъра на образованието и науката.

Съгласно подписания днес меморандум, Медицински университет – Пловдив  ще осигурява регламентирания от закона академичен състав, включително хабилитирани лица към висшето училище, за четене на лекционните курсове от всички специалности на Филиала.

Предложението на областния управител Трендафил Величков, за разкриване в Пазарджик на филиал на Медицински университет, бе подкрепено от Министерство на образованието и науката, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, Областния съвет за развитие на област Пазарджик, представители на организации на работодатели и здравни заведения от областта.

Коментари