Общество

Либерализация на пазара за електроенергия и възможности за клиентите

Пазарджик Либерализацията на пазара за електроенергия и възможността клиентите да могат да направят избор кой да е техният доставчик беше тема на пресконференция на екип на EVN в Пазарджик.

 

От 2000 г. насам в сектора са налице редица промени, докато се стигне до 2016 и възможността клиентът да направи избор. Когато направи това той сключва договор за доставка на електроенергия, като е важно да няма задължения към предходния си доставчик. Клиентът, сам или чрез новия си доставчик, до 10-то число на месеца, подава заявление за смяна на доставчика в съответното разпределително дружество. Последното прави преглед на документите и стартира процедурата по смяна на доставчик. Самата смяна влиза в сила от 1 число на следващия месец, след което клиентът получава фактурите си от новия доставчик. Поддържането на електропреносната мрежа остава отговорност на разпределителното дружество. Същото може да прекъсна електрозахранването на клиент ако доставчикът поиска от него това. В случай, че по някаква причина доставчикът излезе от пазара (напр. фалит), клиентът отива към доставчик „последна инстанция“ докато избере нов.

Плащането на електроенергията също ще бъде по нов начин. Списък с лицензираните доставчици на електроенергия може да бъде намерен в интернет-страницата на електроенергийния системен оператор.

През периода май-юни 2016 г. ще се осъществи еднократна промяна на сроковете за фактуриране и плащане на фактури за електроенергия за потребителите в Югоизточна България. За част от клиентите на EVN България това ще означава еднократно излизане по-рано на каса на фактурата им през месец май, а за други през месец юни. В резултат някои клиенти ще имат за плащане две фактури през месец май 2016 г., а други през юни 2016 г. Общият брой фактури за годината остава 12.

Новите срокове за фактуриране и плащане ще бъдат в 4 периода в месеца съобразно календарните седмици за отчитане. С това заплащането на енергията ще става в по-кратък срок след нейното отчитане, вместо месец по-късно както е в момента. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар, а също и натоварването на касовите салони.

По време на преходния период EVN България няма да начислява лихви за забавено плащане за издадените фактури през май и юни. Процесът на изключване поради просрочие също ще бъде организиран по начин, който да не доведе до неудобства за клиентите по време на промяната.

Коментари