Общество

Кръгла маса по проект „НИЕ СЕ ДВИЖИМ“

Написано от ПЗИНФО

На 28.10.2019 г. от 13:00 ч. в гр. Пазарджик, бул. България 57, зала 301, ще се проведе Кръгла маса по проект „НИЕ СЕ ДВИЖИМ“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик.

Каним всички заинтересовани страни, които работят и се опитват да решат проблемите с агресията и зависимостите сред младите хора.

След приключване на дейностите по проекта в рамките на форума ще дискутираме проблемите и техните решения. Всички участници могат да се включат в дискусията, за да обменим опит и добри практики. Експерт-психолог ще направи изводи от изпълнените дейности по проекта.

Ще акцентираме върху превенция на зависимости и агресия, както и изграждане на умения за разпознаването им, защото познаването на видовете агресия е първа крачка към превенцията и предпазването на жертвите. Ще споделим нашия опит с проведените спортни инициативи, обучения и спортния лагер, където провеждахме опити за откъсване от интернет средата, как използвахме практически упражнения за създаване на доверие в реалния живот като противовес на интернет общуването. Ще представим Книжка за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости.

Проект „Ние се движим“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт” по договор № 25-00-32/06.06.2019 г. с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2019 г., Направление 3 към Министерство на младежта и спорта.

Този документ е създаден в рамките на проект «НИЕ СЕ ДВИЖИМ», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари