Институции

Комисия ще изготвя мотивирано предложение до МОСВ за намаляване площта на защитена местност „Атолука”

На заседание в РИОСВ, 14-членна междуведомствена комисия разгледа и обсъди документацията по предложение, направено от кмета на община Брацигово за намаляване площта на ЗМ„Атолука” в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик.  Комисията излезе с предложение до министър Василева за издаване на заповед за намаляване площта на ЗМ„Атолука” с  изключване на имоти с площ 194 дка.

Предложението се мотивира с това, че още при обявяването й за защитена територия,  в ЗМ„Атолука” е включено летовище „Васил Петлешков” с над 400 съществуващи вилни сгради, два хотела и прилежащи към тях заведения за хранене и инфраструктура – алеи и  асфалтирани улици, което по същество представлява урбанизирана територия без консервационна значимост. След влизането й в сила РИОСВ – Пазарджик ще предприеме необходимите действия за отразяване на промените в картата на възстановената собственост в землището на село Равногор, както и с ясно и трайно видими знаци на терен.

 

 

Летовище „Атолука” (Васил Петлешков) е съществувало преди обявяването на защитената територия (категория: историческо място). Впоследствие е включено в границите ѝ, съгласно Заповед №1990/1969г. на министъра на горите и горската промишленост. По-късно, със Заповед №10/1985 г. на председателя на КОПС при МС е увеличена територията й. Към момента, летовището представлява урбанизирана територия без консервационна значимост, поради липсата на предмет на защита /естествени природни местообитания – вековна иглолистна гора/, дали фактическо основание за разширяване на резервата през 1969г.

 

Коментари