България Институции Общество

Кои пенсии и как ще бъдат преизчислени от 1 октомври?

Написано от ПЗИНФО

В преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) е създадена нова разпоредба, с която е регламентирано преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 1 октомври 2022 г.

Съгласно разпоредбата на § 7з от ПЗР на КСО от 01.10.2022 г. се преизчисляват:
➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност: пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, а също пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии;
➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност, размерите на които са изчислени въз основа на брутното трудово възнаграждение/осигурителния доход на лицата и имат определен
индивидуален коефициент;
➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. включително.

На преизчисляване от 01.10.2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.). Преизчисляването се извършва служебно от Националния осигурителен институт (НОИ), поради което не е необходимо пенсионерите да подават заявления.
Предвидено е преизчисляването на пенсиите за трудова дейност, считано от 01.10.2022 г., да се извърши, като най-напред се определи размер на пенсията, относим към
годината на отпускането ѝ (базов размер), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ, с проценти, съгласно установеното в
новоприетата преходна разпоредба на Кодекса за социално осигуряване. Нормата въвежда изключение за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г., вкл., като за тях се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 г. Пенсиите се преизчисляват при съответното прилагане на разпоредбите на КСО, отнасящи се до определяне на размерите на различните по вид пенсии за трудова дейност.

I. Определянето на базовия размер на пенсията за целите на преизчисляването се извършва въз основа на:
1. Средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г., вкл., се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв.;
2. Индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г.;
3. Продължителността на осигурителния стаж на лицето, зачетен към 30 септември 2022 г., умножена със съответния процент за годините и за месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.

Последното означава, че процентът, който се следва за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, е същият, който е участвал във формулата за определяне на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане.

Коментари