Институции

Кметът на Пещера за отиващата си година

На 10 ноември се навърши първата година от мандата на Николай Зайчев като кмет на Пещера, а освен това е време за равностметка на отиващата си 2016-та. Това е и поводът да се срещнем с градоначалника.

Г-н Зайчев нека започнем от това каква беше отиващата си 2016-та година за Вас?

Ще ви кажа каква беше тази година за мен, но ми позволете първо да кажа, че годината завършва много позитивно за Пещера – нашата община получи допълнителен трансфер от министерство на финансите в размер на 2 милиона лева. Пари, които ще използваме за ремонт на т.нар. околвръстно шосе. За това ще използвам възможността да благодаря на министър-председателя Бойко Борисов, на финансовия министър Владислав Горанов, на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, които не забравиха Община Пещера, приеха и подкрепиха нашето искане за отпускане на допълнителни средства.

Иначе това беше най-интересната, най-провокативната и най-изтощителната ми година. И няма как да бъде другояче, когато съвсем осъзнато и с желание поех отговорността да бъда кмет на Община Пещера. Всеки ден беше отдаден на работата ми тук. Паралелно с това, знаете, че имах честта да бъда избран за един от 12-те представители на местните власти Комитета на Регионите в ЕС. Това е свързано с допълнително натоварване, но пък ми дава възможност да бъда там, където се създават новините и правилата за всички държави-членки.

В този ред на мисли, кое беше най-правилното ви решение в първата ви година като кмет?

За да бъде определено едно решение за правилно трябва да мине време и резултатите от това решение да бъдат оценени добре. Това за мен е важно- да мога да предвидя последиците от моите решения. Ето защо смятам, че добро мое решение беше това да се рефинансират кредите на общината с облигационен заем. В началото на годината състоянието на банковия пазар в България беше достатъчно добро, за да се получи дълг срещу по-добри ценови условия по кредитите. За това, с цел  намаляване на лихвените разходи на общината, предложих на общинските съветници да се поеме дълг под формата на общински облигации. Облигациите освен, че са модерен финансов инструмент, се ценят много от Европейския съюз. Институцията, която да обслужва плащанията по лихвите и главницата е „Централен депозитар“ АД. 

Освен това, с решение на общинските съветници, ние получихме и револвиращ кредит от 1 милион лева, който ще бъде използван само при нужда за мостово финансиране или съфинансиране на проекти по Оперативните програми. По кредита не се дължат лихви, ако от него не се теглят средства.

Имаше и още една полза от това рефинансиране?

Абсолютно да. Облигационният заем ни осигури ресурсът от 200 000 лв., с които откупихме бившия ресторант „Родопски светлини“ и той вече е общинска собственост. Нашето решение е там да бъде създаден център за работа с гражданите и всички звена на общината, които ежедневно работят с хората, да бъдат разположени удобно на нивото на площада.Така обслужването определено ще се подобри. Там ще има и специален офис, в който ще се провеждат приемните дни на различни специалисти от общината. Сега предстои по ОП “Региони в растеж“ сградата на общината да бъде обновена, паралелно с това ще се работи и по вътрешния дизайн на новите помещения.

Вашето предимство в предизборната кампания бе компетентността ви в областта на европейските фондове и работата по Оперативните програми на ЕС. За това е неизбежен въпросът къде е Община Пещера на картата на европейското финансиране?

През 2016 г. подадохме 19 проектни предложения по Оперативните програми на стойност 21 461 151,91 лв. От тях 12 проектни предложения са одобрени. Тяхната стойност е 8 173 106,56 лв.  На етап оценка по Програмата за развитие на селските райони са проекти за рехабилитация на 7 улици в населените места и пътя от Пещера до „Св. Константин“ на стойност 7 750 651,16 лв. Неодобрените проекти са на стойност малко над 5,5 милиона лева.

Важно е да отбележим, че от тази година в Общинската администрация има нова дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“, което определено подобрява всички процеси, свързани с европейските програми.

Освен това в момента „МИГ Пещера“ изпълнява дейности за подготовка и разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на му. Ако стратегията бъде одобрена – това ще е допълнителна възможност, която многофондовото финансиране ще даде на малкия и среден бизнес да кандидатства с проекти пред „МИГ Пещера“ за близо 10 милиона лева. това е механизъм, който доказано помага на местното предприемачество.

Всяка възможност за бизнеса определено е добра новина, тази година обаче добрата новина бе за живеещите в многофамилни жилища, тъй като за тях бяха отделени 1 милиард лева. До колко Пещера се възползва от тази възможност?

Три блока са санирани по Националната програма за енергийна ефективност и са пред приключване, всеки може да ги види в кв.“Изгрев“. Стойността на проектите е около 1 411 298 лв. с ДДС.

За 1 жилищна сграда предстои обявяване на обществена поръчка за техническо и  енергийно обследване, 17 жилищни сгради са вписани в регистъра на Българска банка за развитие и чакат подписване на договори. 4 сгради имат подписани договори с Общината и очакват становище от Областна администрация-Пазарджик, а още 4 сгради са в процес на проверка на документите за кандидатстване.

На фона на средствата, които идват по линия на европейските фондове какво е финансовото положение на общината по отношение на местните приходи?

В бюджета на Община Пещера за 2016 г. беше планувано събиране на данъчни приходи в размер на 1 335 000 лв. Към края на месец ноември тяхното изпълнение вече е в размер на 1 365 176 лв., т.е 1,02 на сто повече от очакваното. Или към края на миналия месец са събрани са с 30 176 лв. повече данъчни задължения. За същия период събраните средства за такса битови отпадъци са в размер на 885 264 лв. при годишен план 936 100 лв. или 94,57 на сто.

Какво се случва с превенцията на свлачищата над град Пещера,  г-н Зайчев?

Благодаря за този въпрос. Голяма моя болка. Трите сериозни свлачища по пътя за „Св. Константин“,  които са много опасни бяха подадени към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Благодарение на помощта на Народния представител Десислава Костадинова, на Община Пещера бяха отпуснати 953 000 лв. Съответно бе подготвена и обявена обществена поръчка още през месец май 2016г. Обществената поръчка бе обжалвана от фирма, която даже не бе подала документи за участие. От Комисия за защита на конкуренцията, явно под влияние, много дълго време не бе образувано дело. В крайна сметка чак на 10 ноември КЗК отхвърли жалбата като неоснователна поради факта, че фирмата не е заинтересовано лице. Както става ясно, ако процеса бе нормален до сега свлачищата щяха да бъдат отстранени. Но се надявам сега това да се случи в най-кратки срокове.

Нека погледнем първата Ви година като кмет по основни дейности. Знаем, че образованието винаги е било приоритет за българина за това ще Ви помоля да ни запознаете със състоянието на образованието в община Пещера.

За съжаление негативните демографски процеси, както и неефективността на разходите за обезпечаване на учебния процес, поддръжка на материалната база и осигуряване на средства за изплащане на трудовите възнаграждения на персонала, тази година станаха причина за закриване на ЦДГ „Еделвайс“ в Капитан Димитриево. В приемащата детска градина „Здравец“ в Радилово, са постъпили едва три деца от Капитан Димитриево.

Тук е мястото да дам публичност на една много негативна статистика, за която стана дума на заседанието на Общинския съвет през месец ноември. Между 250 и 300 деца са се раждали в Пещера от 2010-та до 2015-та година. Най-големият набор е 2011, когато в Пещера на бял свят са дошли 300 деца. От тях обаче в детските градини са обхванати едва полвината- 156 деца, от следващия набор 2012 година при родени 257 момичета и момчета, на градина ходят едва 104. И ако приемем, че част от липсващите деца просто не ходят на градина, то показателен е набор 2010, които в момента трябва да посещават задължителните предучилищни групи. При родени 285 деца, едва 131 са на градина или училище. Останалите деца са извън Пещера. Ако тази негативна тенденция продължи, новините за учебните заведения няма да са добри.

А от тази година с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование в образователната система на общината настъпиха редица промени, сред които най-значими за развитието на местния бизнес и икономика, както и за запазване на традицията за подготовка на кадри за обувното производство, дървообработването, биотехнологиите и биопроизводството, е преминаването на общинско финансиране на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене ,,Васил Левски“ и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии ,,Атанас Ченгелев“.

Разбира се, говорейки за образование, редно е да кажа, че Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри за финансиране  проект “Шарени мъниста” на Община Пещера. Проектът е по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Предстои сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност  665 659.59 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 30 месеца в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ и училищата в град Пещера.

Хващам се за последния проект в образованието, който е насочен към малцинствата. По презумция приемаме, че те са и основни ползватели на социалните услуги, които се предлагат.

Не мога да се съглася с подобно твърдение, поне що се отнася до социалните дейности на общината. През тази и следващата година ние изпълняваме проект „Заедно“ по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова“Независим живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Проектът, чиято цел е  предоставяне на социалната услуга „личен асистент” към 30 ноември 63 потребители са ползвали социалната услуга, от които 8 деца. Сред тях  има представители на всички етнически малцинства, които живеят на територията на нашата община, но отговарят на изискванията на проекта, който е на стойност близо 500 000 лв. Осигурена е заетост на 58 лични асистенти.

Абсолютна иновация в предоставянето на социални услуги за град Пещера е предоставянето на управлението на три социални услуги на Представител на неправителствения сектор. Управлението на Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за възрастни и Центъра за настаняване от семеен тип за деца, бяха възложени за управление чрез публична процедура. „Социални практики в общността“ е неправителствената организация, която пое управлението и само за няколко месеца подобри обслужването на потребителите многократно. Закупихме чрез обществена поръчка чисто нов бус за Дневния център за деца с увреждания.

Освен това през август стартирахме изпълнението на проект “Подай ръка“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016“. Този проект предоставя нов вид социална услута – обществена трапезария за жителите на град Пещера. Обществената трапезария се намира в сградата на Домашен социален патронаж. Ежедневно се осигурява топъл обяд и се предоставят съпътстващи мерки за 70 потребители при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене. Проектът ще приключи на 30.04.2017 г., като има възможност да бъде продължен.

В началото на годината беше увеличен капацитетът на Домашен социален патронаж от 170 на 180 потребители. Сигурно си спомняте, че хората, които разнасят храната правеха това с автомобил, който не беше пригоден за това. Тази година успяхме да закупим автомобил, който да осигурява нормални условия, както за хората, така и за безопасното транспортиране на храната.

Ако приемем, че на хората в неравностойно положение са осигурени по-нормални условия за живот, то как стои въпросът с духовната храна на пещерци?

Наред с утвърдените културни прояви, през 2016 г. бе поставено началото на две нови събития – Регионален събор на народното творчество „Св.Константин“, който се проведе под патронажа на министъра на туризма Николина Ангелкова, а крепостта „Перистера“ бе домакин на първия Рок-фест. Събития, които безспорно обогатиха културния живот на общината. В същото време се опитахме да придадем по-грандиозен, по – забавен облик на празника на града. Организирахме изцяло със собствени средства тазгодишният етнофестивал, който в продължение на 3 дни събра стотици хора на площада.

Тук е мястото да благодаря на бизнеса в Пещера, който винаги помага при нужда, когато не ни стигат собствените сили, за да обезпечим финансово дадено събитие.

Хубаво е да припомним, че преди празника на града, със средства от Общината, изцяло бе обновена фасада на НЧ“Развитие 1873“, което бе мое голямо желание, защото не отиваше на нашата културна институция да изглежда така, както изглеждаше.

Стадионът в Пещера също бе обновен?

И не само стадионът. 2016-та година може да се отчете като добра за спорта в Пещера. Футболният отбор „Свобода 2011” след 10-годишна пауза се завърна в Трета Югозападна футболна лига. За сезонът 2016/2017 в отбора бяха привлечени нови попълнения, както и нов треньорски състав. Отново трябва да се каже, основното финансово подпомагане за тима се осигурява от Община Пещера, „Биовет”АД и ВП Брандс Интернешънъл – АД. В продажба са клубни членски карти.  Новият имидж на футболният клуб постави и нови изисквания за техническото състояние на градския стадион. Бяха  извършени ремонтни дейности на съблекалните и тоалетните и се поставиха нова ограда и ново нощно осветление.

Ремонтни дейности бяха извършени и на спортна площадка „Кавказ“, където има нов навес, обновени съблекални и тоалетна. А клубът по тенис “Вамос“ организира турнир, който привлече състезатели от София, Пловдив, Велинград, Пещера, Брацигово и Пазарджик.

Проведе се и турнир по бадминтон, организиран от СКБ“Пещера СКБ“ и изигран в залата на с.Бяга.

За нормалното функциониране на спортните клубове, които развиват дейността си в СУ „Св.Климент Охридски”, бяха извършени  ремонтни дейности на физкултурният салон на училището. Там вече се тренират волейбол и бадминтон. В друга сграда на училището бе оборудвана зала за игри по тенис на маса и предстои регистрирането на спортен клуб.

Почитателите на шахматната игра получиха 2 шахматни дъски на открито в централната градска част. Първият детски шахматен турнир „Под липите на града“ беше проведен през октомври.

През годината с радост научевахаме за успехите на нашите лекоатлети, а в  СУ „Св.Климент Охридски“ през периода бяха проведени всички Общински Ученически игри..

На разположение на младежите в града е новопостроен Стрийт фитнес.

До момента обсъждахме работата на ръководената от Вас администрация. Към общината обаче функционират и три общински предприятия. Кажете по няколко думи и за тях.

Ще започна с фирмата, която е до нас във всеки момент и винаги, когато пуснем водата от чешмата. Това е „ВКС“ЕООД. Хубавото е, че след като години наред водното дружество е инвестирало средно около 5 000 лв на година, през 2016-та направените инвестиции от общинското предприятие надхвърлиха стойността от 57 000 лв. А тази година бе много сложна за „ВКС“, което пое поддръжката и обслужването на двете пречиствателни станции  „Пещера” и „Капитан Димитриево” от общината, без определена цена за пречистване и без проведена обществена поръчка за доставка на електрическа енергия. Освен това 2016-та година бе нетипично суха, с изключително намалени водни количества на вход водоснабдителна система. Новото ръководство на дружеството отчете, че техниката, с която се работи е амортизирана и морално остаряла. Сериозен ресурс е отделен за ремонт на некачественото изпълнение на така наречените „водни цикли” на с. Радилово, с. Капитан Димитриево и гр. Пещера, по които дружеството отстранява аварии в повечето случаи без заплащане от страна на строителите.

Знам, че хората недоволстват от новата такса, която увеличи общата цена на водата, но така са поставени нещата и няма друг начин.

Доста по-спокойна е ситуацията в ОП“Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“. Новото ръководство на Общинското предприятие на практика вкара в употреба механизираната метачка, която не се е използвала достатъчно, тя вече си има и шофьор. Използвайки механизираното метене са пренасочени метачки в други странични улици. Закупена е моторна духалка за събиране на листа и шума за постигане на по-качествено и бързо почистване, особено в улиците с повече дървета.

Тази година бяха закупени 700 кофи тип „Мева”, 30 контейнера тип „Бобър“ и 18 четири кубикови контейнера. 

От справката, която имам става ясно, че на 14 улици са ремонтирани тротоарни настилки, на повечето от тях са положени нови плочи или бетонова настилка. Предприятието изгради двете беседки в парка на кв.“Изгрев“ и по пътя за  летовище „Свети Константин“, като на това место се обособи и паркинг, подравнен и настлан с асфалтова фракция.

Тук трябва да вмъкна, че 117 964 лв. са изразходени за ремонт на улици и общински пътища.

С наше съдействие бяха закупени 104 броя пейки и 100 броя кошчета за битови отпадъци.

В Централния градски парк и на крепостта „Перистера“ бяха монтирани и изградени две тоалетни.

 

Третото предприятие е “Паркинги и пазари“, което завършва годината с печалба от малко над 3400 лв.

От началото на годината до 30 ноември предприятието е реализирало приходи на обща стойност 128 319,00 лв. В това число – приходи от такси за ползване на пазари,тържища – 60 758,30 лв., от тротоари, площади, улични платна и панаири, приходите са 15 402,70 лв., а от паркинги и пропуски са събрани 52 158.00 лв.

Като цяло оценката ми за работата на трите предприятия е добра, но винаги има какво още да се желае.

На този фон взаимодействието с Общинския съвет каква оценка ще получи?

Оценката ми отново ще е добра. По същество важните предложения, които ние сме направили са приети. Важно е по основните теми да има единомислие. Иначе е нормално да има противоречия, понякога сме по-емоционални.

Подобрихме и обстановката и комфорта, в който работят общинските съветници. Предаваме он-лайн сесиите на Общинския съвет чрез две камери. Това е една напълно нова възможност. Освен това подобрихме работните места на общинските съветници. Поставихме климатик, за да е поносима работата в топлите месеци, съветниците вече могат да гласуват електронно, чрез електронна система за гласуване.  Получиха и таблети, за да ползват материалите за сесиите в електронен вариант. Надявам се с тези си действия да сме оптимизирали работата на Общинския съвет и прозрачността в работата му.

Г-н Зайчев, водим този разговор в навечерието на Коледа и Нова година, на фона на различни трагедични събития в Европа и инцидента в Хитрино. В тази обстановка какво бихте пожелали на читателите?

    Видяхме, че най-важни са здравето и животът ни. Но не бива да пренебрегваме и късмета. Това искам да пожелая на всички – да имат късмет и да се радват на здраве и живот.Да не ни сполетяват повече трагедии като тази в Хитрино.

 

 

 

 

Коментари