Институции

Кметът на Община Пазарджик ще има четирима заместник – кметове

Написано от ПЗИНФО

На предстоящото заседание на Общински съвет Пазарджик трябва да бъде приета структурата и общата численост на Общинска администрация – Пазарджик  и утвърждаване на броя на заместник – кметовете със съответните ресори и определяне на правомощията им.

В досега приетата структура на Общинска администрация – Пазарджик е определен само един заместник – кмет, който да подпомага кмета при осъществяване на неговите правомощия.

Предвид спецификата на различните ресори и осъществяване на дейности в различни области е целесъобразно да се предвиди, при осъществяване на дейността си кметът на Общината да се подпомага от още трима заместник-кметове.

При осъществяване на дейността си кметът на Общината ще се подпомага от четири заместник-кметове със следните ресори и функции:
1. Заместник-кмет по “Европейски фондове, програми и проекти” – организира, планира, координира и контролира работата на общинската администрация, свързана с разработване, кандидатстване и управление на проектите на Община Пазарджик в сферата на:
– инфраструктура, местна икономика, околна среда, транспорт,
образование, здравеопазване, социални дейности, спорт, култура, туризъм и други,
финансирани от Европейски фондове, Национален бюджет и/или други донорски
организации;
– разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и
стратегически документи;
– предоставяне на електронни услуги от Община Пазарджик;

2. Заместник-кмет по “Социални дейности и здравеопазване” – организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на социалните дейности и здравеопазването.

3. Заместник-кмет по “Образование, култура, младежки дейности и спорт“ – подпомага кмета при осъществяване на неговите правомощия при организиране, координиране и контролиране на дейности в сферата на образованието, културата,
спорта и младежките политики.

4. Заместник-кмет по “Финанси, бюджет, икономика, строителство, инвестиции и околна среда”:
– организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и
отчитането на общинския бюджет;
– организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните
данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част
от бюджета на Общината;
– координира и контролира работата на общинската администрация в
областта на местната икономика и изпълнението на програмите за стопанската дейност
и финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие и
специализираните общински предприятия;
– организира, координира и контролира работата на общинската
администрация в областта на опазването на околната среда.

Коментари