Институции

КЗК отмени поръчка за превоз на пътници в Панагюрище

Панагюрище

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Община Панагюрище, с което жалбоподателят “Автотранс-1“ ООД е отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Панагюрище, съгласно утвърдени маршрутни разписания“, по 6 обособени позиции, а процедурата е прекратена.

КЗК счита, че възложителят незаконосъобразно е приложил разпоредбите на чл. 57 и чл. 54 от ЗОП, като е отстранил жалбоподателя на основание оформяне на офертите му по отделните обособени позиции в отделни пликове. ЗОП не въвежда задължително изискване за поставянето на отделните оферти по отделните позиции на всеки един участник в един общ плик, поради което последният има възможността да прецени пликовете (с пликове № 1, 2 и 3 в тях) по всяка обособена позиция дали да бъдат представени отделно, като върху тях е указано за коя позиция са, както е постъпил жалбоподателят, или да бъдат представени заедно в допълнителен общ плик.

КЗК връща процедурата от етап проверка на подадените оферти при спазване на  мотивите в решението.

 

Коментари