Институции

КЗК отмени поръчката за сметосъбиране в Септември

Септември

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Септември за откриване на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии, включително парковете и градините, алейните насаждения и дървесната растителност на територията на община Септември”.

Проучването на комисията е установило, че в документацията за обществената поръчка липсва основна информация, която е необходима за изготвянето на предложенията на участниците – изрично посочване на броя на контейнерите, които ще са необходими, точките на поставянето им, кратността на вдигането и извозването им и др. Съществен пропуск е допуснат и в образеца на ценовото предложение. КЗК приема пропуските за съществено нарушение, което не дава възможност на участниците да изготвят офертите си по разглежданата услуга, поради което решението за откриване на обществената поръчка следва да бъде отменено.

Проучването е установило пропуски и по отношение на дейностите, включени в „Поддържане на озеленени територии, включително паркове и градини, алейни насаждения и дървесна растителност”, като в документацията липсва информация за площите, на които следва да се извършва услугата, както и колко са тревните площи и колко са комуникационните съоръжения. Това води до невъзможност за адекватно формулиране на цена, тъй като участниците не могат да предвидят какви ще са разходите за осъществяване на дейността, а те до голяма степен зависят от площта, върху която ще се извършват услугите в рамките на обществената поръчка.

Коментари