Институции

Какво следва, когато има заразен ученик?

Написано от ПЗИНФО

Първи случай на ученик с коронавирус в Пазарджишката математическа гимназия, обявиха от РЗИ. Какви са мерките определени в този случай от МОН:

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се
свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са
били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в
училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под
14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и
определени като близки контактни:
o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират
за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за
COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
9
o Класният ръководител в начален етап на основно образование.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене
на защитна маска за лице.
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице.
 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на
COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода
PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната
карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се
самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето
и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните
лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно
протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва
продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички
повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48
часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация.

Коментари