Криминално Общество

И окончателното решение на ВАС е за отмяна спирането на процедурата за добив на волфрам край Велинград

Пазарджик, Велинград Административният орган не може да обжалва определение на Административен съд. По това съображение юли 2016 г. тричленен състав на ВАС е прекратил съдебното производство по частна жалба на директора на РИОСВ Пазарджик.

 

Със същата се обжалва решение на Административен съд Пазарджик, с което е отменено решение на инспекцията за спиране на административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” на „РЕСУРС-1”АД. Административен съд – Пазарджик отмени това решение, тричленен състав на ВАС, по горепосочените причини, със свое определение потвърди акта. Петчленен състав на същия съд окончателно оставя в сила определението. „..Само страните участващи в административното производство имат право да обжалват определение, с което първоинстанционният съд по реда на чл. 54, ал. 5 вр. с чл. 197 и сл. от АПК се произнася по жалба срещу административен акт, с който е спряно административно производство…“, се казва в определението.
По отношение инвестиционното предложение за добив на волфрам край СПА столицата на Балканите, „за“ и „против“, и дори намерения за бунт, имаше още през 2014 г. Становища „за“ и „против“ имаше от институции, хотелиери, граждани.

През месец юли 2016 г. директорът на РИОСВ – Пазарджик спря административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” на „РЕСУРС-1”АД заради настъпили фактически промени – до издаване на индивидуален административен акт от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” за учредяване на санитарно-охранителни зони около речни водохващания на реките Грънчарица и Малка река, използвани за питейно-битово водоснабдяване на Велинград.

Коментари