Институции

Инцидент на строеж в Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

 На 19.08.2021 г. РДНСК Пазарджик извърши проверка на настъпила авария на строеж, представляващ пет броя силози за зърно с разтоварище и метална козирка над него. Строежът е първа категория и се намира в терен за производствена и складова дейност, търговия и услуги в местността „Татар Мезар“, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Строежът не разполага с разрешение за ползване (акт 16), но силозите са пълни със зърно. Няма пострадали при инцидента, който е настъпил на 16.08.2021 г. рано сутринта. Участниците в строителството не са уведомили РДНСК Пазарджик в задължителния 24 часовия срок. Не е съставен и констативен протокол.

Разрушена е металната конструкция на първи и втори силоз. Изтекло е складираното в тях зърно. Нанесени са щети на металната козирка над разтоварището,  поради което същата е силно наклонена и опасна. Изцяло е паднала елеваторната кула, а пасарелката е рухнала в частта й до третия силоз.

За строежа е одобрен проект и е издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Пазарджик.

РДНСК Пазарджик издаде заповед за незабавно спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи. Изключение правят само мерките за незабавно обезопася и укрепителни мерки, с оглед локализиране на аварията и недопускане на увреждане на съществуващи сгради и съоръжения в съседни имоти.

Предстои административно наказателно производство за установените нарушения от участниците в строителството, а именно: възложителя, строителя, строителния надзор, техническия ръководител, авторския надзор по част „Конструктивна“, и координатора по безопасност и здраве.

Коментари