Институции

Изявление на Европейската комисия преди Международния ден на жената през 2021 г.

Написано от ПЗИНФО

Изминалата година беше трудна. Пандемията от COVID-19 не пощади никого и беше особено тежка за жените в целия свят. Лекари, медицински сестри, учители, продавачи — професии, често упражнявани от жени — се оказаха на предната линия на пандемията. Всичко това, докато същевременно поемат още по-големи отговорности вкъщи.

Нека отделим време да благодарим на жените за смелостта, съчувствието и приноса им в борбата с тази криза, включително като поддържаме функционирането на нашите общества, системите за полагане на грижи и услугите от най-съществено значение.

Въпреки че жените съставляват по-голямата част от работещите на първа линия в здравеопазването, те бяха твърде слабо представени в процесите на вземане на решения във връзка с пандемията. Например от националните специализирани работни групи във връзка с COVID-19 в 87 държави, включително 17 държави — членки на ЕС, 85,2 % бяха ръководени от мъже.

Равенството между половете трябва да бъде в основата на възстановяването след пандемията. В Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост се предвижда, че равенството между половете и равните възможности за всички следва да се вземат предвид и да се насърчават по време на подготовката и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Жените трябва също така да бъдат по-добре представени на лидерски позиции както в политиката, така и в управителните съвети на дружествата — ще продължим да се борим за това.

Комисията не пощади усилия за постигане на по-голямо равенство между жените и мъжете в Европа и извън нея. В изпълнение на един от ключовите елементи на стратегията на ЕС за равенство между половете, Комисията представи предложение за нови мерки за прилагане на принципа за равно заплащане. Равенството между половете е един от основните принципи на европейския стълб на социалните права, както и от представения тази седмица амбициозен план за действие за прилагането му. Равенството между половете е в центъра и на външната дейност на ЕС. Планът за действие на ЕС относно равенството между половете (GAP III) очертава смела и оперативна програма за насърчаване на равенството и гарантиране, че жените и момичетата по целия свят са оправомощени да участват в изграждането на демокрацията, правосъдието, мира и сигурността.

Пандемията от COVID-19 изостри съществуващите неравенства в нашето общество. Тя изложи жените на голям риск, понякога дори в собствените им домове. По-късно тази година Комисията ще представи ново предложение за борба с основаното на пола насилие в ЕС. В нашите държави партньори съвместната инициатива Spotlight на ЕС и ООН адаптира приоритетните действия за премахване на всички форми на насилие, основано на пола, до спешна необходимост.

Напредъкът се постига трудно, но лесно се губи. Трябва да работим за това Европа да остане лидер в областта на правата на жените. Отстъплението е неприемливо и ние ще продължим напред.

Коментари