Култура Общество

Изложбата и филмът по проекта „Култура Пз“ ще бъдат показани в Паталеница

Написано от ПЗИНФО
В Паталеница предстои откриването на фото изложба, представяне на документално видео и каталог с фотографии и текстове на всички участващи млади хора в проект „Култура Пз“ . Събитието ще бъде на 19 февруари от 12 ч в ОУ „Константин Величков“.

Проектът „Култура Пз“ се финансира от  Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2023 година.

Документалното видео е със сюжет по действителни събития – в случая всички дейности по проекта. Той ще допринесе за едно уникално представяне като завършек на всички дейности по проекта, като ще подобри и ще добави устойчивост при представянето проекта, на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта (2023-2025) и Министерството на младежта и спорта, защото това е най-предпочитания медиен формат за младите хора.

Основната цел на проект „Култура Пз“ е стимулиране на инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и изявата на младите хора, като им осигурим подкрепяща среда и създаване на условия и насърчаване на интереса им към културата и изкуството чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време и за развитие и израстване като способни, ангажирани и овластени млади хора.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Този документ е създаден в рамките на проект «Култура Пз», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

 

 

 

Коментари