Институции

Извършени са 13 основни дейности по проекта за изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик, като водеща община кандидатства с проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера и Септември“.

На 15.02.2018 г. беше сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на конкретен бенефициент Община Пазарджик – водеща община и общини партньори – Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември.

Проектът е на стойност 19 693 675,14 лв., от които:

  • 11 839 808,44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие
  • 2 089 377,96 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България
  • 1 552 848,07 лв. собствен принос от Бенефициента
  • 4 211 640,67 лв. недопустими разходи.

Бяха извършени 13 основни дейности, като част от които са:

„Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово“, „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово“, „Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и вътрешноплощадкова техническа инфраструктура на територията на община Септември“ и „Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000 т/г. от община Белово“.

Инсталациите за предварително третиране и компостиране, находящи се в землището на с. Алеко Константиново, в непосредствена близост до Регионалното депо за смесени битови отпадъци е с капацитет за предварителното третиране – 42 000 т/г и за компостирането – 8 т/г. Инсталацията за община Септември е изградена в землището на с. Варвара – с капацитет 2500 т/г и инсталацията за компостиране на община Белово в местност „Вучата могила“, землището на с. Дъбравите е с капацитет 2000 т/г.

Инсталациите за предварително третиране и компостиране са въведени в експлоатация на 27.11.2020 г. и функционират от 4.01.2021 г. с избран оператор за срок от 5 години чрез провеждане на обществена поръчка, който ще обслужва и двете инсталации.

Инсталацията за предварително третиране е разделена на два модула – модул „Сепариране“ и модул „Стабилизиране“. В модул „Сепариране“ се извършва отделянето на подситова фракция, която представлява органични материали (биоразградими) с помощта на вибрационно сито, които отиват в модул „Стабилизиране“. Отделят се рециклируемите материали като хартия, картон, пластмаса, стъкло, метали и др. Вече третираният отпадък, с намалено количество се депонира в Регионалното депо.

В модул „Стабилизиране“ отива подситовата фракция, която се поставя в полиетиленови ръкави и след преработка се получава компост.

Инсталацията за компостиране разполага с 8 бр. камиони – 6 бр. за зелени отпадъци от градини и паркове, които ще обслужват всичките общини, освен Белово и Септември, тъй като разполагат със собствени инсталации за компостиране и 2 бр. за биоразградими отпадъци от тържища, пазари, детски градини и ресторанти на територията на общините Пазарджик и Пещера. Доставени са 80 бр. кафяви контейнери, които са разположени в Община Пазарджик и Община Пещера – за биоразградими отпадъци. Призоваваме гражданите да изхвърлят в тях само биоразградими отпадъци от растителен произход. От зелените и биоразградимите отпадъци се произвежда компост, който ще се използва за облагородяване на градини и паркове. Същото се отнася за инсталациите за компостиране на общините Белово и Септември.

Така общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Септември и Белово отговорят на изискванията на ЗУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци и за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тези изисквания на законодателството се постигат с инсталациите за предварително третиране чрез отделяне на рециклируеми материали и отделяне на отпадъци с висока енергийна стойност за последващо оползотоворяване, чрез оползотоворяването на нестандартен компост от стабилизирането на подситовата фракция и както и чрез инсталациите за компостиране на биоотпадъци, чрез които се постига рециклиране на зелени и биоотпадъци. По този начин се допринася за изпълнение на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

В допълнение на казаното може да добавим и социалният ефект от реализацията на проекта, с който са създадени до настоящия момент 47 работни места.

 

Коментари