Институции

За 6 месеца са събрани 66% от местните данъци и такси

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Изпълнението на годишния план  на приходите от местни данъци и такси от  01.01. 2019 до 30.06.2019 г. в размер на 12 124 103 лв., което представлява 66 % от плана, като годишния план беше увеличен в началото на бюджетната година със сумата от 2 251 000 лв. във връзка с промените в данъчното облагане. Съпоставено с изпълнението за същия период към  предходната 2018 година са събрани повече данъчни приходи с общо 2 604 842  лв., съобщи кметът Тодор Попов.

Напомняме на данъкоплатците, че на 30.06.2019 г. изтече срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК. 

Данъчно задължените лица не платили задълженията си за първа вноска за 2019 г. и задълженията си от минали години ще получат съобщения за текущите  си задължения в края на м.юли.

Коментари