Общество

Започва плащането на тока по новите срокове

EVN tabela
Написано от ПЗИНФО

Първата група  фактури за консумирана електроенергия с по-ранен срок за плащане за клиентите на EVN България ще могат да се плащат на каса от 25 май. По-ранното излизане на сметките е във връзка с преминаването към нови срокове за плащане в сила от юни 2016 г., както беше обявено от компанията. Втората група фактури също ще излезе по-рано и ще бъдат на каса от 1 юни 2016 г.

Въвеждането на новите срокове за плащане от юни е част от подготовката за предстоящата пълна либерализация на пазара и възможността за избор на доставчик от страна на всеки клиент.

Промяната означава, че за част от клиентите на EVN България еднократно излизат две фактури за плащане през месец май 2016 г., а за други – през юни 2016 г. Общият брой фактури за годината обаче се запазва и остава 12. Всяка от фактурите, както и досега, ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия за конкретно посочен отчетен период, не по-дълъг от 31 дни. Няма да има клиенти с удължен срок на отчитане поради промяната, като сроковете на отчитане остават непроменени. Както и досега, всеки клиент ще заплати единствено това, което реално е потребил и е отчел електромерът. Еднократната промяна на издаване на фактури се налага поради преминаване към новия график.

След промяната срокове за фактуриране и плащане ще бъдат 4 периода в месеца, съобразно календарните седмици за отчитане, вместо сегашните два периода. Новите периоди ще са посочени във всякa една фактура. С това заплащането на енергията ще става в по-кратък срок след нейното отчитане, вместо месец по-късно, както е в момента. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар.

С цел улеснение за клиентите EVN България няма да начислява лихви за забавено плащане за издадената по-рано фактура. Процесът на изключване поради просрочие също ще бъде удължен за първата фактура по новия график, така че да не се стигне до неудобства за клиентите по време на промяната.

Коментари