Институции Общество

Записването на новите първокласници само в два дни

С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици се извършва на 06.06 и 07.06

Пазарджик Със заповед на кмета на община Пазарджик Тодор Попов е утвърдена система за прием на ученици в първи клас в населените места с повече от едно училище, съобщи градоначалникът.

Системата е разработена във връзка с изискванията на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и е в съответствие със Закона за училищното и предучилищно образование, като отчита спецификата на общинската образователна система и местоположението на училищата.

Водещ критерий за осъществяване на приема е близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището.

В срок до 30 март на съответната учебна година директорът на всяко училище утвърждава училищния план-прием за предстоящата учебна година, след становище на обществения съвет и го публикува на интернет-страницата на школото, в т.ч. график на дейностите, необходими документи, критерии за подбор и информира началника на регионалното управление на образованието за утвърдения план-прием за предстоящата учебна година.

При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  1. дете с трайни увреждания над 50%;
  2. дете с двама починали родители;
  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
  5. близост до местоработата на един от родителите.

Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записването в І-ви клас следва да бъдат широко оповестена, непосредствено след издаването на заповедта на училищния директор чрез поставяне на видно място в училището, публикуването на училищния сайт и по друг подходящ начин.

С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици се извършва на 06.06 и 07.06 само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. Училищата не следва да приемат оригинала на удостоверения за завършена подготвителна група преди записването на първокласниците.

Коментари